Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Промени по Наредба за работното време,почивките и отпуските 2018,Наредбата за работното време,почивките и отпуските,сирв 2018,работното време,почивка,отпуска

Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
2018-07-16 08:11:22
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД ви уведомява за промени по .
 • Представените материали са във връзка с новите образци на приложенията в Наредба за работното време, почивките и отпуските за ползване на отпуските за бременност, раждане и осиновяване и другите видове отпуски.
 • Нови образци на приложенията в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за получаване на паричните обезщетения за бременност, раждане и осиновяване
 • Основни правила за съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време
 • Систематизиране на нормата за продължителност на работното време както и в кои случаи се систематизира; 
 • Как се определя броя на работните часове по графика при положен нощен труд и др.

⚠️В бр. 41 на ДВ от 23.05.2017 г. е обнародвано Постановление № 95 от 18.05.2017 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Основните промени, приети в наредбата, са свързани със
сумираното изчисляване на работното време както и отпуските поради бременност, отпуските за раждане и осиновяване, отпуските при смърт или тежко заболяване на родител.

Преобразуване на
Отчитането на работното време се извършва по два основни начина:
 • подневно изчисляване на работното време;
 • сумирано изчисляване на работното време съгласно чл. 142 КТ;
Първостепенното правило е, че работното време се изчислява в работни дни - подневно. Наредбата определя продължителността на работното време, отчитана в рамките на едно денонощие (през деня - 8 часа, през нощта - 7 часа, за работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст - 7 часа през деня).
Подневното отчитане на работното време се прилага във всички случаи, когато не е установено сумирано отчитане на работното време.

(пресмятане) на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от шест (6) месеца. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-разширено за деня и седмицата период от време. 

Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде максимум до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време до един час над намаленото им работно време. 

При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка не може да бъде по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка възможно е да бъде в размер по-малък от 36 часа, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.
Установяването на сумирано изчисляване на работното време е придобито право на работодателя. Съобразно законовите изисквания той следва да определи календарния период на отчитане (седмичен или месечен), като няма ограничение за едно кратност на периода, а важи само за неговата продължителност която е до 6 месеца.

Трябва да се има предвид че начинът на отчитане на работното време било то подневно или сумирано се определя в правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР), който се издава и утвърждава от работодателя след провеждане на предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в организацията/предприятието и с представителите на работниците и служителите съгласно чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.
Част от промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, влизат в сила от 01.07.2018 г.
като са създадени нови чл. 9б, 9в и 9г, които определят правила относно сумираното изчисляване на работното време, свързани със:
 • съставянето на поименните графици за работа;
 • определянето на нормата за продължителност на работното време;
 • отчитането на извънреден труд пред инспекцията по труда;
при сумирано изчисляване на работното време и отговорността на работодателя:
 • едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време да утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване;
 • да съхранява поименните графици най-малко 3 години след края на периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време;
 • да запознава работниците или служителите с утвърдените поименни графици преди започване на работа по тях; (няма точно определен в Наредбата начин за запознаване с ПВТР)
 • Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване:
 • при промяна на числеността на работещите работници и служители;
 • при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени;
При изготвяне на поименните графици работодателят следва да спазва следният принцип:
Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Коефициентът е равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. С други думи нощните часове преизчисляваме с Коефициентът =8часа/7часа=1,143 или 7часа*1,143=8часа ( 8 часа/7 часа -1,143).
Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време.

Определяне на нормата за продължителност на работното време при сумирано изчисляване
Нормата за продължителност на работното време се определя за целия период, за който е установено сумираното изчисляване.
Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.
Нормата за работно време при седмичното сумирано изчисляване на работното време има следните стойности:
 • 40 часа - изчислена при работно време с максимална нормална продължителност през деня 8 часа (8 часа по 5 дни);
 • 35 часа - изчислена при намалено работно време през деня 7 часа (7 часа по 5 дни);
 • 30 часа - изчислена при намалено работно време 6 часа (6 часа по 5 дни).
Нормата на работното време при по месечно сумирано изчисляване на работното време зависи от броя на работните дни през съответния календарен месец.
По месечното или едномесечно сумирано изчисляване на работното време е най-често срещаната форма на изчисляване на работното време, а освен това на базата на това изчисляване се определя продължителността на сумираното изчисляване за по-големи периоди до 3 месеца като най-много може да 6 месеца.

Може да използвате следните таблици при 8,7 и 6 (часа) продължителност на работното време на работен ден

Работни дни през

календарния месец (брой)

Продължителност на работното време при подневното изчисляване (часа)

Съгласно

Месечна норма за работно време (часа)

18

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

144

19

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

152

20

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

160

21

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

168

22

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

176

23

8 часа

чл.136, ал.3 от КТ

184

Работни дни през

календарния месец (брой)

Продължителност на работното време при подневното изчисляване (часа)

Съгласно

Месечна норма за работно време (часа)

18

7 часа

чл.137 от КТ

126

19

7 часа

чл.137 от КТ

133

20

7 часа

чл.137 от КТ

140

21

7 часа

чл.137 от КТ

147

22

7 часа

чл.137 от КТ

154

23

7 часа

чл.137 от КТ

161

Работни дни през

календарния месец (брой)

Продължителност на работното време при подневното изчисляване (часа)

Съгласно

Месечна норма за работно време (часа)

18

6 часа

чл.137 от КТ

108

19

6 часа

чл.137 от КТ

114

20

6 часа

чл.137 от КТ

120

21

6 часа

чл.137 от КТ

126

22

6 часа

чл.137 от КТ

132

23

6 часа

чл.137 от КТ

138


Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява. Преизчисляването се извършва, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар (например платен годишен отпуск), както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни (например отпуск поради временна неработоспособност), съвпадащи с работните дни по календар.
Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.
Когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, а отработените от него часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за периода до датата на прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.
Посочените случаи, в които се счита, че работникът или служителят е в престой, означават, че работодателят е длъжен да изплати на работника или служителя за недостигащите часове трудовото възнаграждение, съгласно чл. 267, ал. 1 от Кодекса на труда.


Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б от Наредбата , трябва да се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Съгласно чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда работодателя е длъжен да отчита положения извънреден труд през календарната година до 31 януари на следващата календарна година пред инспекцията по труда.

Декларация за преди започване на работа по тях
(ВЪВЕДИ ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ)
(Декларация за запознаване на работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ................................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност: ............................................................................................................................

(длъжност по код )

от отдел/цех: ..........................................................................................................................

(име на обекта)

при работодател: ................................................................................................................

(име на работодател)

 • Декларирам че съм запознат с график за работа за месец .......... 2018 година, съгласно чл. 9а., ал.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските.
 • Запознаването да се удостовери с подпис в Декларация съхранявана в личното досие на служителя/ работника.

Дата: ...........201....г. 

Подпис: .............
/ ...................... /