Биологични агенти в работната среда

⚠️Биологични агенти в работната среда.✅Биологични агенти в работната среда - изисквания към работодателите.✔️Биологични агенти са микроорганизми, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност в условията на работната среда.⚠️Биологични опасности.⚡️Биологичните агенти присъстват като фактор на работната среда.Физични фактори.❗Фактори на микроклимата.✔️Химични фактори.❗Биологични фактори.⚡️Физиологични фактори.⚠️Психични фактори.

2018-02-07 07:19:23 

Наредба № 4 от 14.02.2002  разделя биологичните агенти на работното място

на четири групи в зависимост от нивото на риск от инфекция

Първа група - биологични агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората;

Втора група - биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;

Трета групабиологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;

Четвърта група - биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение. 


Задължения на работодателите

Да извърши оценка на риска от биологични агенти на работното място. При оценката на риска задължително трябва да бъдат определени:

 • видът, степента и продължителостта на експозицията на работещите с биологични агенти. При дейности, свързани с експозиция на различни групи биологични агенти (напр. бактерии и гъби) рискът трябва да се оценява на базата на опасността от всички налични биологични агенти. При оценяването на риска трябва да се отчитат всички възможни пътища на експозиция.

Да предприеме необходимите мерки за отстраняване или намаляване на рисковете чрез елиминиране или замяна на биологичния агент с по-малко опасни.

Да осигури контрол на риска чрез:

 • ограничаване броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани;
 • организиране на работните процеси и предприемане на технически мерки така, че да се избегне или сведе до минимум контаминирането на работното място с биологични агенти;
 • осигуряване на колективни средства за защита и/или лични предпазни средства;
 • хигиенни мерки с цел опазване или намаляване възможността за случайно пренасяне или контаминиране на работното място с биологичен агент;
 • употреба на знак за биоопасност съгласно Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.) и други подходящи предупредителни знаци;
 • съставянена план за действие при аварии, свързани с биологични агенти, който включва иплан за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологичниагенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти;
 • изследване (където е необходимо и технически възможно) за наличието на използваните биологични агенти, извън определените за тях места;
 • осигуряване на средства за безопасно събиране, съхранение и унищожаване на отпадъци, когато е необходимо и след съответна обработка, както и употреба на обезопасени и обозначени контейнери;
 • мероприятия за безопасно боравене и пренасяне на биологични агенти на работното място.

Да определи необходимото ниво от инфекция в изолаторите за пациенти (хора и животни), които са или могат да бъдат заразени с биологични агенти от група 3 или група 4, се подбират и прилагат защитни мерки от посочените в приложение № 4, колона А.При производствени процеси, при които се използват биологични агенти от групи 2, 3 или 4, се прилагат мерките за защита, регламентирани в чл.23, ал. 2 и 3 на основа практическите мерки и съответните процедури, посочени в приложение № 5. 


Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж относно:

 • потенциалните рискове за здравето;
 • мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията;
 • хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване;
 • носенетои използването на предпазни средства и облекло;
 • мерките, които трябва да се предприемат от работещите за предпазване от инциденти;
 • мерките, които трябва да се предприемат от работещите в случаи на инциденти.

  Обучението и инструктажът:

  • се извършват при започване на работа, включваща контакт с биологични агенти;
  • се съобразяват с новите или променящите се рискове;
  • периодично се повтарят при необходимост. 

    Работодателят осигурява на работното място писмени инструкции и указания относно процедурата, която се следва в случай на:

    • сериозна авария или инцидент при работа с биологичен агент;
    • работа с биологичен агент от група 4. 

    Работодателят в срок до 30 дни преди започване на работа за първи път с биологични агенти от групи 2, 3 и 4, както и в същия срок преди употреба за първи път на всеки последващ биологичен агент от групи 3 и 4 (в случай че той сам временно класифицира този биологичен агент) обявява пред контролните органи и хигиенно-епидемиологичните инспекции намерението си да извършва такава дейност. 

    Работодателят осигурява медицинско наблюдение на работещите, за които е налице риск за здравето или безопасността, установени от оценката на риска.Медицинското наблюдение се извършва:

    • веднъж годишно.

    Работещите, за които се изискват специални предпазни мерки, се определят при оценката на риска.

    Когато при оценката на риска се установи, че има риск за здравето и безопасността наработещите, които нямат изграден имунитет към биологичния агент и за които съществуват ефективни ваксини, работодателят е длъжен да им предложи подходяща ваксинация. 

    Работодателите изготвят списък на работещите, експонирани на биологични агенти от група 3 и/или група 4, в който се посочва видът на извършваната работа, а когато евъзможно и конкретният биологичен агент, на който те са експонирани, както и данни за експозициите, авариите и инцидентите. 

    При подготовка на публикацията са използвани материали на Главна инспекция по труда. 

    Приложни документи:    Факти от Европейска агенция за безопастност и здраве при работа: