Временните работници са в центъра на вниманието на новата кампания на SLIC

Временните работници са в центъра на вниманието на новата кампания на SLIC. Безопасност и здраве при работа — ZBUT.BG. Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC) стартира кампания за информация и контрол с цел насърчаване на безопасността и здравето при работа (БЗР) на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и на трансграничните работници.

Временните работници са в центъра на вниманието на новата кампания на SLIC
Временните работници са в центъра на вниманието на новата кампания на SLIC

Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC) стартира кампания за информация и контрол с цел насърчаване на безопасността и здравето при работа (БЗР) на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и на трансграничните работници. Под надслов "Безопасна и здравословна работа за временните работни места" кампанията ще продължи от октомври 2017 г. до май 2019 г.
ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ 2017-2019
Наемането на работа чрез агенции за временна заетост в Европа се увеличи бързо през последното десетилетие. Лицата, наети чрез такива агенции, може да се окажат особено уязвими - проучванията показват, че при тях честотата на трудовите злополуки е по-голяма, отколкото при други групи работници.
Ще бъдат извършени инспекции както в агенциите за временна заетост, така и в предприятието ползвател. Кампанията включва информационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността, както и пилотна дейност за трансграничен контрол.

Семинарът за откриването на кампанията ще се състои на 20 и 21 септември в Люксембург, по време на който Tim Tregenza, управител на мрежата в ЕU-OSHA, ще представи ефективни ресурси, предназначени специално в помощ на малките и средните предприятия за управление на рисковете във връзка с БЗР, например инструментите за интерактивна оценка на риска онлайн (ОiRA). https://oiraproject.eu/en/

Посетете уебсайта на кампанията. https://www.european-temporary-work-campaign.eu/
Научете повече от нашия доклад "Многообразие на работната сила и оценка на риска - средствата да се гарантира, че е помислено за всеки човек". 

EU OSHAЕвропейска агенция за безопасност и здраве при работа
2017-09-30