Декларация съгласие за обработка на лични данни

Декларация съгласие за обработка на лични данни.Декларация съгласие за обработка на лични данни.GDPR.Общ регламент за защита на личните данни

Декларация съгласие за обработка на лични данни
Съгласието - според новия е една от алтернативните форми, които дават основание за обработката на личните данни на физическите лица. Няма изискване за формата на съгласието, но доколкото обработващият има задължение да докаже наличието на дадено съгласие, но най-удачният вариант е съгласието да бъде дадено в писмена форма. Когато се касае за съгласие за обработка на лични данни във връзка с възникване на трудово правоотношение, съгласието може да бъде под формата на декларация.
Приложеният образец на декларация може да се редактира според вашите организационни нужди. Основните правила, които следва да се спазват са:
  • Съгласие следва да се дава чрез изявление или ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие), с който да се даде съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация.
  • Когато съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие трябва да се представи по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език.
  • Изразеното съгласие трябва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление.
За да бъде съгласието информирано, субектът на данни следва да знае поне самоличността на администратора и целите на обработването, за които са предназначени личните данни.