Длъжностна характеристика Длъжностно лице по безопасност и здраве

Длъжностна характеристика Длъжностно лице по безопасност и здраве - 24225092 - Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1. Ръководи дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

Длъжностна характеристика Длъжностно лице по безопасност и здраве
на длъжността

24225092

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Участва в разработването и следи изграждането на най-ефикасните системи за безопасност на труд в предприятието.
3. Отговаря за провеждането на инструктажите-първоначален, периодичен, технологичен, по противопожарна безопасност и др. на работниците в предприятието.
4. Утвърждава проекти за изграждане на безопасни работни места.
5. Контролира количествата и отговаря за заявките и доставките на лични предпазни средства за работниците.
6. Води отчетност за трудовите злополуки и професионалните заболявания.
7. Участва в разработването на правилника за вътрешен трудов ред и правилата за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
8. Участва в КУТГУТ на предприятието.
9. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ……………………………….
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с всички работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, право раздавателните органи, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от …………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………, писмено (устно) с документи, на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Отговаря за нормалното функциониране на системите за здравословни и безопасни условия на труд.Отговаря за провеждането на инструктажи.Отговаря за наличността и годността на личните предпазни средства на работниците.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на извършената работа;
– спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. …………………………………

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до ………. число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, ………………
Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
– владеене на ……………………. Език;
– добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, организираност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Закон за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му;
– актовете, свързани с отчитането на трудовите злополуки;
– правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
– други вътрешни актове на предприятието;
– други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ……………………………………
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………
(подпис на работника или служителя)