Длъжностна характеристика Машинен оператор, обработка на камъни

Длъжностна характеристика Машинен оператор, обработка на камъни, 81122004 Машинен оператор, обработка на камъни, Длъжностна характеристика машинен Оператор

Длъжностна характеристика Машинен оператор, обработка на камъни
1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА:
1.1 Управлява, обслужва и поддържа в изправност инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса, а също така и:
- Контролира и регулира (дозира) натрошаването на скалната маса на отделни фракции
- Контролира и регулира транспортирането на материалите
- Обслужва бункерите и събира разпиления материал
- Наблюдава и отчита показанията на контролно-измерителните уреди
- Води отчетност за използването на технологичното оборудване
- Участва при ремонта на машините и съоръженията.
1.2 Извършва ежедневно обслужване на инсталацията; поддържа я в изправно техническо състояние; грижи се за чистотата по машината; зарежда я с необходимите количества гориво, масла и консумативи; отстранява дребни повреди, възникнали в процеса на работата.

2. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
2.1 Основни
- Да има теоретически и практически познания относно правилата за експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталацията; работа с инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса
- Да е запознат с устройството и принципа на работа на инсталацията, двигателя, хидравличната система; местата и начина на смазване и гресиране; вида и свойствата на г.с.м. /горивно- смазочни материали/; паспорта и инструкция за експлоатация на машината; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди
- Да знае изискванията на БДС за зърно метричен състав на произвежданите фракции и разходните норми за производството им
- Да познава свойствата на обработвания материал; изискванията за транспортиране и съхранение на фракциите; причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване
- Да не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци във входящата скална маса и готови фракции
- Да уведомява своевременно ръководителя на кариерата и началника смяна за възникване на аварии или за необходими мерки за тяхното предотвратяване.
2.2 Допълнителни:
- Да спазва всички мерки за собствена безопасност и на други лица, които могат да бъдат засегнати от неговата дейност; да използва по предназначение предоставените му защитни средства, облекло и инструменти; да спазва инструкцията за безопасна работа с трошачно-сортировъчна инсталация.
- Машинният оператор отговаря имуществено за вреда, която е причинил на работодателя по небрежност и неспазване на задълженията си по експлоатация на инсталацията.
- За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление, отговорността се определя по законов ред.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
3.1 Образование - СПТУ по строителна механизация или основно с курс за професионална подготовка с положен изпит за правоспособност

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Функционални - пряко подчинени на ръководителя на поделението /обект, началник смяна на обекта/
4.2 Йерархически - с механика на обекта, монтьорите по тежката механизация; с шофьора на цистерната за гориво, с колегите в предприятието /фирмата/.

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор на машиниста /оператора/ с предприятието /обекта/

Запознат съм с длъжностната х-ка : ...........................

Машинист:............................
2017-10-28