Длъжностна характеристика Медицински лаборант

Длъжностна характеристикана длъжността Медицински лаборант - 32125012- Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1.Приложните специалисти в медицински и патологични лаборатории извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани за получаване на информация за здравето на пациента или причината за неговата смърт

Длъжностна характеристика Медицински лаборант

на длъжността
Медицински лаборант

 

32125012
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Приложните специалисти в медицински и патологични лаборатории извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани за получаване на информация за здравето на пациента или причината за неговата смърт.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приложните специалисти в медицински и патологични лаборатории изпълняват следните основни задачи:
• провеждат химически анализи на телесни течности, кръв и урина за определяне на наличието на нормални и анормални компоненти;
• работят, калибрират и поддържат оборудване за количествени и качествени анализи като спектрофотометри, калориметри, пламъчни фотометри и компютърни анализатори;
• въвеждат данни от анализи на лабораторни изследвания и клинични резултати в системи за отчитане на резултати пред лекари и други здравни специалисти;
• провеждат анализи на проби от биологични материали за установяване на химично съдържание или реакция;
• организират, почистват, поддържат лабораторно оборудване;
• анализират лабораторни данни за проверка точността на резултатите;
• въвеждат и наблюдават програми за осигуряване точност на лабораторни резултати, разработват, стандартизират, оценяват и модифицират процедури, техники и изследвания, използвани при анализи на проби;
• получават проби, култивират, изолират и определят микроорганизми за анализи;
• изследват оцветени клетки за локализиране на аномалии;
• вкарват микроорганизми и вируси в тялото на живи организми за ваксиниране.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа медицински лаборант е подчинена на …………………………………. на лечебното заведение или съответно на ………………….., който работи в кабинета.

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с лекар, лаборанти, санитар, регистратор на лечебното заведение, администратор на лечебното заведение.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с колеги на лечебното заведение във връзка с изпълняваната работа.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от …………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………., писмено (устно) с документи, на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Медицинската лаборант отговаря за:
– липси в инструменталното оборудване на кабинета;
– разхищение на лекарствени средства, материали и консумативи;
– състоянието на медицинската апаратура в кабинета;

По безопасност на труда:
2. Медицински лаборант е длъжна да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд.
При работа е длъжна да ползва лични предпазни средства – ръкавици и /или маска за лице при извършване на манипулации на пациенти.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Медицински лаборант е длъжен да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите / лекар и др./. Медицински лаборант е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взела съответните превантивни мерки – за себе си и ………………………

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения лаборант е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Длъжен е да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

За резултатите от трудовата дейност:
5. Отговаря за качеството на обслужване на пациентите и спазване правилата за добра медицинска практика и трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период медицински лаборант избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Медицински лаборант има право на:
– работно облекло /престилка / и отличителен знак;
– лични предпазни средства- стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.

Битови придобивки и привилегии:
4. Безплатна предпазна храна и противоотрови.
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. …………………………………

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на медицински лаборант, заявено до ………. число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на лечебното заведение.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието:степен” специалист по здравни грижи”.
Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. трудов стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
– владеене на …………….. език;
– компютърна грамотност и умения;
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност,дискретност, прецизност.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Закон за здравето;
– Закон за лечебните заведения;
– Наредба №6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и сестри;
-Закон за здравното осигуряване;
– Кодекс на труда;
– правилник за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на предприятието;
– други вътрешни актове на лечебното заведение;
– съответния медицински стандарт;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ………………………………………..
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)