Длъжностна характеристика Мениджър отдел фиксирани, оптични и ip мрежи

Длъжностна характеристика Мениджър отдел фиксирани, оптични и ip мрежи, технически отдел, Мениджър отдел фиксирани, оптични и ip мрежи, технически отдел, 12196021, В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Техническия директор

Длъжностна характеристика Мениджър отдел фиксирани, оптични и ip мрежи
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Мениджър отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Техническия директор;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ, Технически отдел и/или друго оторизирано от Управителя лице;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Техническия Директор и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Да контролира осъществяването на дейностите и проектите в отдела. Оценява работата, дава обратна връзка на управителния екип и контролира придържането към набелязаните цели;
2. Да участва в подбора на персонал в отдела. Ръководи и мотивира екипа. Одобрява програми за обучение на служителите;
3. Участва в разработването на програми за обучение на служителите. Помага на новопостъпили служители в отдела да повишат нивото си на квалификация.
4. Извършване на предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудване; Инсталиране и конфигуриране на софтуер;
5. Извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването;
6. Подпомагане на техническата дейност;
7. Техническа подръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти;
8. Участие в изготвяне на технически решения;
9. Участие в подгототовката на техническа документация във връзка тръжни процедури;
10. Планиране, подготовка и изпълнение на работата възложена по даден проект;
11. Техническа подръжка на оборудване;
12. Отстраняване на технически проблеми;
13. Организиране и провеждане обучения и семинари във връзка с оборудването;
14. Познаване на технологиите и продуктите в отдела;
15. Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
16. При необходимост замества служители от отдела;
17. Да усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в отдела;
18. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
19. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
20. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
21. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.
Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07