Длъжностна характеристика Монтажник, слухови апарати

Длъжностна характеристика Монтажник, слухови апарати - 8212-2015 - Монтажниците на електрическо и електронно оборудване сглобяват от отделни части или модифицират съществуващо оборудване съгласно спецификации и процедури. Сглобяват части, електрически и електронни системи, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и други запояващи устройства

Длъжностна характеристика Монтажник, слухови апарати
Длъжностна характеристика
на длъжността
8212-2015

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Монтажниците на електрическо и електронно оборудване сглобяват от отделни части или модифицират съществуващо оборудване съгласно спецификации и процедури

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Сглобяват части, електрически и електронни системи, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и други запояващи устройства;
2. Преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
3. Записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
4. Работят с машини за навиване на бобини и друго електрическо оборудване като регулатори, трансформатори, електродвигатели и генератори;
5. Проверяват и тестват готови и монтирани изделия, бракуват дефектни части, елементи и сглобки.
6. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

Основната ни работа е както следва:
1. За хора с увреден слух, които са диагностицирани от лекар и са потвърдили, че текущото клинично лечение е неефективно, да се създаде досие и да се направи оценка на слуховата функция;
2. Обяснявайте резултатите от теста за слуха на хората с увреден слух и техните семейства и анализирайте техните състояния и нужди от слухови увреждания;
3. Запознаване с видовете, производителността и средата на използване на слуховите апарати;
4. Разработете програма за усилване на слуха според състоянието на увреден слух и специфичните нужди на хората с увреден слух;
5. Направете отпечатък от ухото;
6. Отстраняване на грешки в слуховите апарати и оценка на ефектите от слуховия апарат;
7. Предоставяне на насоки за рехабилитация на слуха;
8. Редовно проследяване и оценка.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на……………………..

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с управителя на организацията, с търговските представители, счетоводител, началник складова база.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с корпоративните клиенти, със служители на други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от …………………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………, писмено (устно) на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря имуществено за вреди, причинени на фирмата в резултат на сключване на съзнателно изгодни сделки. Отговаря за повереното му имущество.

По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Няма.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
5.При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на извършената работа;
– спазване на трудовата дисциплина;
– реализиране продажбите на компанията според планираните обеми;
– точното изготвяне на отчети за реализираните продажби;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.

Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен автомобил.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Служебен мобилен телефон.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9……………………………………….

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до ………. число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процентно определена сума от общата стойност на продажби, реализирани за съответен период от време.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо, степен “бакалавър” или “магистър”.
Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. трудов стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
– владеене на ………………………;
– компютърна грамотност /word. Excel. Internet или др./
-способност за работа с програмни продукти в областта на отчитане на търговските продажби.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, умение за убеждаване, комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): аналитично мислене, отговорност, лоялност, инициативност, организираност, ориентираност към целите, предприемчивост.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Търговски закон;
– Закон за задълженията и договорите;
-Закон за защита на конкуренцията;
– Закон за защита на потребителите;
-правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за здравословни и безопасни условия на труд;
– други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ……………………………………..
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)