Длъжностна характеристика Пазач, невъоръжена охрана

Длъжностна характеристика Пазач невъоръжена охрана, 95100003 Пазач невъоръжена охрана, Пазач Портиер 54140015, Пазач 95100005, Образец длъжностна характеристика охранител

Длъжностна характеристика Пазач, невъоръжена охрана

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Носи невъоръжена постова и патрулна служба.
2.Осъществява пропускателния режим и контролира влиза­нето и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за само­личност.
3.Проверява редовността на документите при изнасяне и вна­сяне на вещи, материали и апаратура.
4.Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхище­ния и при констатиране на такива случаи уведомява ръководство­то и полицейските органи.
5.Следи за поддържане в изправност и правилното използва­не на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица.
6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за недопускане на кражби от охранявания обект.
2. Носи отговорност за допуснати вреди от неправилно из­пълнение на постовата служба.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с лицата, влизащи и излизащи от предприятието;
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от полицейските органи по проблеми с охраната на предприятието.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с извършване на охранителна дейност;
б) реда и изискванията за използване на физическа сила и други средства при нарушения на охранителния режим;
в) нормативните изисквания за противопожарна безопасност;
г) компютърните и други автоматизирани системи за охрана на обекти,

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно.
2.Друга квалификация: работа със сигнално-охранителна тех­ника.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                      (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-22