Длъжностна характеристика Помощник-сладкар

Длъжностна характеристика Помощник-сладкар - 51202004 - Участва в операции по първична студена обработка на продуктите за десерти и сладкарски изделия.почиства и подготвя ръчно продукти за сладкарството под наставничеството на сладкар; брои, отмерва ръчно, разпределя материали/суровини за производството на сладкарски изделия под наставничеството на сладкар;

Длъжностна характеристика Помощник-сладкар

на длъжността

51202004
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:
• Участва в операции по първична студена обработка на продуктите за десерти и сладкарски изделия.

Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:
• почиства и подготвя ръчно продукти за сладкарството под наставничеството на сладкар;
• брои, отмерва ръчно, разпределя материали/суровини за производството на сладкарски изделия под наставничеството на сладкар;
• участва в: ръчно разточване на теста, придаване на определена форма, декориране, ръчно разбъркване, намазване, полиране, слепване, сглобяване на сладкарски елементи под наставничеството на сладкар;
• спазва утвърдената технология за производството на сладкарска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти под наставничеството на сладкар;
• изпълнява конкретно възложени задачи, свързани с украсяване, декориране на сладкарски изделия под наставничеството на сладкар;
• извършва ръчни операции по опаковане на сладкарската продукция-поставяне на продукция в отделни опаковки, връзване, оформяне на пандели и други декоративни елементи, поставяне на етикети, срок на годност под наставничеството на сладкар;
• поддържа добро хигиенно ниво на работното си място;
• информира за нередности главния сладкар;
• уведомява незабавно главния сладкар в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• подчиненост – в ежедневната работа е подчинена на наставника си, на главния сладкар, сладкаря;
• връзки във фирмата –готвачи, сладкари, работници в кухнята, склададжия;
• получава конкретни задачи по раздел I от настоящата длъжностна характеристика от прекия си ръководител и отчита извършената работа пред него;

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
• пази посудата, с която работи;
• спазва инструкциите на сладкаря и наставника си за правилна първична студена обработка и съхранение на сладкарските продуктите в цеха;
• спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд, носенето и опазването на униформеното облекло, лични предпазни средства;

По безопасност и охрана на труда:
• служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни, материали и суровини;

По опазване здравето и работоспособността на другите:
• постоянно използва работното облекло и лични предпазни средства в кухнята;
• участва и следи за спазване на санитарно- хигиенните изисквания за производство на храни, като докладва на наставника си наличието на негодни или с изтекъл срок продукти;
• не се явява на работното си място по време на боледуване;
• запознава се със схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и спазва инструкциите по безопасност на прекия си ръководител и на лицето, извършващо начален и периодичен инструктаж.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация
• при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител или клиент на комплекса;
• служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя;
• длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна;

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд
• няма
Режим на труд и почивка
седем часов работен ден-намалено работно време /за непълнолетни лица/ с часови диапазон от 08:00часа до 16:00часа, с режим на почивка: -60 минути почивка за хранене и две почивки от по 15 минути в двете половини на работния ден.
Работно и униформено облекло,лични предпазни средства
задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиените изисквания –престилка, панталон, обувки, боне, еднократна маска за уста и латексни ръкавици, които употребява само на работното си място;
Битови придобивки
• периодични медицински прегледи;
• безплатни две напитки и обяд за всеки отработен ден;
• отстъпки при закупуване на храна от обектите на дружеството;

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

• Вид и равнище на образование – средно образование или свидетелство за професионална квалификация -специалност “сладкар”- не е задължително;
• трудов опит и умения – професионален опит – не е задължителен;
• Комуникативност и умение за работа в екип
– правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Изготвил:…………….. Утвърдил:……………………

Запознат:……………………
Дата: ………………………..