Длъжностна характеристика Продавач-консултант лице под 18 години

Длъжностна характеристика Продавач-консултант лице под 18 години - 52232001 - Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид. Аранжира стоките на работното си място

Длъжностна характеристика Продавач-консултант лице под 18 години
на длъжността
Продавач-консултант лице под 18 години

52232001

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания.
3. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.
4. Аранжира стоките на работното си място.
5. Извършва необходимите действия по оформяне на документите, свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта стоки, приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.
6. Преди отварянето и след затварянето за клиенти на магазина хигиенизира търговската площ на обекта.
7. При отсъствие на управителя приема доставки за заявени стоки и следи съответствието на поръчаните и доставените видове, марки и количества.Извършва заплащане на доставените стоки и приема съответните документи за това.
8.Информира управителя за повишен интерес от страна на клиентите към определени стоки и за изчерпване на складовите наличности.
9. Приема постъпили рекламации от клиенти и информира управителя на обекта за тях.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на магазина.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за правилното съхранение на поверените стоки в обекта и следи за тяхното опазване от кражби и повреди.
2. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки.
3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника-електронен касов апарат.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за своевременното спиране от продажба на стоки с изтекъл срок на годност.
6. Не се явява на работа при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на извършената работа;
– спазване на трудовата дисциплина;
– спазване на хигиенните изисквания за работа;
– правилното отчитане на продажбите чрез касовия апарат и дневния отчет; – вежливото и навременно обслужване на клиентите;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания /за промишлени стоки /.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 25 число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
– минимум ….. г. трудов стаж по специалността;
В) Специални умения:
– работа с касов апарат.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари и документи, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Закон за защита на потребителите;
– нормативни актове по безопасност на труда;
– правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Утвърдил: ………………………………
(подпис и печат на работодателя)

Дата: ……………….…..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)