Длъжностна характеристика Работник, отглеждащ селскостопански животни

Длъжностна характеристика Работник, отглеждащ селскостопански животни - 61211011 - Животновъдите и производителите на млечни продукти планират, организират и извършват дейности по селекция и отглеждане на домашни животни (с изключение на птици) такива като едър рогат добитък, овце, свине, кози, коне и други за производство на мляко, месо, млечни продукти, кожи, вълна или за използване като работни (впрегатни) животни или животни, отглеждани за спортни и други цели за продажба или редовна доставка нa търговци на едро, търговски организации или на пазара

Длъжностна характеристика Работник, отглеждащ селскостопански животни
за длъжността
Работник, отглеждащ селскостопански животни

61211011

I.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Животновъдите и производителите на млечни продукти планират, организират и извършват дейности по селекция и отглеждане на домашни животни (с изключение на птици) такива като едър рогат добитък, овце, свине, кози, коне и други за производство на мляко, месо, млечни продукти, кожи, вълна или за използване като работни (впрегатни) животни или животни, отглеждани за спортни и други цели за продажба или редовна доставка нa търговци на едро, търговски организации или на пазара.

II.ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Животновъдите и производителите на млечни продукти изпълняват следните основни задачи:
• наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството;
• обработват пасища, доставят фуражи и вода, осигуряват подходящи хранителни режими и условия за животните;
• проверяват и преглеждат животните за откриване на болести, наранявания и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване;
• полагат грижи за животните, маркират, подстригват, поят и/или кастрират животни, стрижат ги за получаване на вълна;
• водят стадата от животни на паша, в обори, за претегляне, за качване на превозни средства или в други оградени места;
• доят животните ръчно или с доилни агрегати;
• смесват храни, добавки и лекарства в определени пропорции, разпределят фуражите за машинно зареждане на хранилките или ръчно хранят животните;
• извършват дейности относно репродукцията на животните като селекция, изкуствено осеменяване и помощ при раждане;
• поддържат и почистват сградите, машините, оборудването и съоръженията;
• колят и дерат животни и ги подготвят за пазара;
• съхраняват и извършват първична обработка на произведената животинска продукция;
• рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
• обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

III.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
1.Отговорност за качеството на храните и хранителния режим на животните.
2.Отговорност за здравословното състояние на животните.
3.Отговорност за хигиената на животните и помещенията.
4.Отговорност за качеството на извършваната работа.
5.Отговорност за неспазване на правилата за охрана и безопасност и настъпилите вследствие на това вреди за фирмата.
6.Материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество относно материални щети или кражби.
7.Отчетническа отговорност пред управителя на фирмата.
8.Отговорност за спазване на правилата за противопожарна безопасност и вътрешен правилник.

IV.ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗНАВАТ И СПАЗВАТ.
1.Мерки по безопасност на труда по време на работа.
2.Правилника за вътрешния трудов ред във фирмата.
3.Кодекс на труда.
4.Закон за храните.
5.Други вътрешни актове на фирмата.

V.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.Йерархически:
-В ежедневната работа е подчинена на управителя на фирмата.
2.Функционални:
-В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с други служители.
3.Отчетност:
-Работата се отчита пред управителя на фирмата.

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1.Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
-Работникът е длъжен да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и хигиена на труда
-Да спазва правилата за ръчно пренасяне на стоки
2.Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
-Да не изпълнява работи, за които няма необходимата правоспособност.
-Работникът е длъжен по време на работа да носи работно облекло и да го поддържа в добър вид.

VII.ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на другите служители. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация която би могла да въведе в заблуждение. Работникът е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата.

VIII.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО БЗУТ
1.Да спазва всички мерки за безопасност по време на работа.
2.Да не употребява алкохол преди или през работно време.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил:……………………
/подпис и печат /

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник/служител/:…………………………………………………..
/име, презиме , фамилия/

Подпис на работника/служителя/………………………………

Дата:……………………