Длъжностна характеристика Шофьор самосвал

Длъжностна характеристика Шофьор самосвал - 83322003 - Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила,правилното закрепване на товара

Длъжностна характеристика Шофьор самосвал
на длъжността
Шофьор самосвал

83322003

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила,правилното закрепване на товара.
3.Получава заверени пътен лист и разписание.
4.По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата.
5.Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове.
6.При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара.При необходимост отстранява възникналите повреди.
7.След завръщане измива и зарежда с гориво автомобила.
8.Следи за изтичане сроковете на застраховките и подновяването им.
9.Оказват помощ при товарене или извършване на товароразтоварни дейности като използват различни повдигащи и обръщащи устройства;
10.Оценяват теглото за съобразяване с ограниченията за товар и гарантиране на безопасно разпределение на тежестта.
11.Извършват поддръжка и незначителни ремонти на превозното средство, организират сервизно обслужване и основни ремонти;
12. Изпълнява други конкретно възложени задачи.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ……………………………………….

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ………………………………………..

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с ……………………………. фирми и …………….
длъжности в тях във връзка със закупуването на материали, консумативи и горива за поверения му автомобил.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ……………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………, писмено (устно) на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за повреди на превозваните товари, както и на повереното му МПС.

По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Спазва стриктно правилата за движение по пътищата, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
6. Не преотстъпва управлението на автомобила на други лица, без изрично разпореждане на работодателя.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качественото, своевременно и точно изпълнение при транспортирането на товари;
– спазване на трудовата дисциплина;
– правилната експлоатация и изрядното техническо състояние на повереното му МПС, материали и инструменти;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.

Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. …………………………………

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до ………. число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование.Правоспособност за управление на МПС-категория……………………….

Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. трудов стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за самостоятелна работа.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, издържливост, концентрираност.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Закон за движение по пътищата;
– Правилник за прилагане Закона за движение по пътищата;
– нормативни актове по безопасност на труда;
– правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
– други ………………

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ………………………………………..
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)