Длъжностна характеристика за Автокранист

Обслужване и работа на автокранове, с товароподемност от 12 до над 75 тона. Придвижване на крана до мястото за вдигане и преместване на товара. Контролиране на провисването от закачването на товара

Длъжностна характеристика за АвтокранистКлас по НКПД - персонал зает в строителството Шифър по НКПД - 4525

Структурно звено -
Място на работа - Седалището на дружеството. При необходимост, лицето се командирова по надлежния начин за изпълнение на трудовите му задължения извън седалището на дружеството.

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Обслужване и работа на автокранове, с товароподемност от 12 до над 75 тона 
2. Придвижване на крана до мястото за вдигане и преместване на товара.
3. Контролиране на провисването от закачването на товара.
4. Плавно повдигане на височина, удобна за манипулиране.
5. Плавно спускане на товара.
6. Товаренето на всякакъв вид товари, в т. ч. всички видове механизми, съоръжения и изделия, при спазване на изискванията на товарите, при извършване на товаро-разтоварни работи.
7. Работа с всички видове съоръжения и на различните конструкции и мощности кранове, включително и с монтираните допълнителни магнитни захвати.
8. Преценяване на възможностите на крана при вдигане и преместване на големи и отговорни товари и недопускане вдигането и преместването на товари, по-големи от максималната товароподемност на крана.
9. Да вдига и премества товари само в присъствие на лице, отговарящо за безопасността на преместване.
10. Поддържане на крана в техническа изправност, съобразно предписанията.
11. Електротехнически и шлосеро-монтажни работи, при планово-предупредителни и текущи ремонти.
12. Проверка на работоспособността на крана преди започване на работа.
13. Участие в разконсервирането, монтажа, настройката и пускането в работна експлоатация на нови машини и работа с тях.
14. Същия е длъжен да знае и изпълнява правилата и изискванията за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения.
15. Изпълнява всички допълнителни задължения, възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Носи отговорност за състоянието на машината и съоръженията, спазването на технологичните инструкции.
2. Носи лична отговорност за състоянието на охрана труда, спазване на правилата за противопожарна безопасност, нормите на безопасност и хигиена на труда.
3. Неизпълнение на задълженията, свързани с фирмената система за управление на качеството, разработена и внедрена съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2001.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Подчиненост - бригадир
2. Вътрешни взаимоотношения - със служителите и работниците.
2.1. Подчинени длъжности - управителя др.
2.2. Заместимост - от кранистите в базата
2.3. Ръководни дейности - няма
2.4. Съвместяване на функции и длъжности - няма
3. Външни взаимоотношения - служители и работници на др. фирми

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Да познава:
 • Конструкция, устройство, принципи на действие и начини на обслужване на различните системи автокранове, с товароподемност до 75 тона.
 • Устройство на ходовите , повдигателни и други механизми на всички видове кранове с посочената товароподемност.
 • Системи и устройство на стрелките.
 • Начини за повдигане, преместване и сваляне на товари в съответствие с технологичните им изисквания.
 • Принципи на действие, устройство и видове пускания на електродвигателите, пусково -регулиращата апаратура, превключвателите, бутони включватели, електронни устройства и предпазители.
 • Правила за установяване на ъгъла на стрелата или на движещата се макара при повдигане на товари с различно тегло.
 • Видове предавки - зъбна, червячна, фрикционна, ремъчна.
 • Видове смазочни материали, използвани при техническото обслужване на крановете.
 • Правила за отстраняване на текущи повреди.
 • Правила за движение на крана и скоростта на повдигане и преместване на товарите.
 • Методи на обслужване при участие в производствения процес.
 • Изисквания за дистанцията на крановете на един и същ релсов (железен) път.
 • Видове сигнализации.
 • Правилник по безопасността на труда при товаро-разтоварни работи Д.05.001 Наредба № 31- за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.
 • Да познава структурата и значението на фирмената система за управление на качеството според изискванията на стандарта ISO 9001:2001.
2. Управление, на ходовото, повдигателното, въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения - магнитни захвати на кранове с товароподемност над 75 т.
- Повдигане, преместване, задържане и пускане на листов профилен материал, изделия, детайли и други товари при спазване на технологичните и производствени изисквания, в цеховете и други места.
- Текущи ремонти и участие в изпълнени на отделни работи при основни и капитални ремонти.
- Разчитане на технологични документа и инструкции.
- Разчитане на указанията на опаковките.
- Създаване на условия за внедряване на нови разработки при работа с кранове.
3. Да притежава III квалификационна група по безопасност на труда.
4. Да притежава II квалификационна група по ел. безопасност.
Изпита за придобиване на квалификационните групи се провежда веднъж на 1 година.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование - средно професионално
- квалификационна степен - курс за професионална подготовка с издаден документ за правоспособност
2. Трудов стаж по специалността - от 6 до 7 години професионална практика
3. Личностни качества - повишена сръчност, оперативност, комуникативност, лоялност и др.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.
  Изготвил:....................

  Утвърдил: ...................

  Запознат съм с длъжностната характеристика: .................
                                                                        / ....................... /