Длъжностна характеристика на длъжността Авиодиспечер

✅Длъжностна характеристика на длъжността Авиодиспечер. ⚡️Авиодиспечер. ✔️Авиодиспечер изисквания. ✅Ръководител полети форум. ⚠️Ръководител въздушно движение работа. ✔️31547001 Авиодиспечер.✔️Планиране на полета.⚠️Подсигуряване на екипажа с оперативна и друга информация, касаеща регулярното и безопасно изпълнение на полета.⚡️Изработване и подсигуряване на екипажа с необходимите документи за полета (АТС полетен план, Оперативен полетен план, Метео и Нотам бюлетини, Екипажен брифинг и т.н.).✅Навременни действия за регулярното изпълнение на полета (слотове, премаршрутиране и т.н.).⚠️Изпълняване на други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по горе отговорности.

Длъжностна характеристика на длъжността Авиодиспечер
Отчита се на:
Ръководител с-р Планиране на екипажи, Оперативен ръководител център ОСС и Авиодиспечер, той и заместник оперативен ръководител
Подчинени: Не е ръководна длъжност

Взаимодейства с:
Всички служби и отдели, имащи отношение към полетните операции, съгласно одобрената организационна структурата на авиокомпанията.

Длъжностни задължения:
- Планиране на полета;
- Подсигуряване на екипажа с оперативна и друга информация, касаеща регулярното и безопасно изпълнение на полета;
- Изработване и подсигуряване на екипажа с необходимите документи за полета (АТС полетен план, Оперативен полетен план, Метео и Нотам бюлетини, Екипажен брифинг и т.н.);
- Навременни действия за регулярното изпълнение на полета (слотове, премаршрутиране и т.н.);
- Изпълняване на други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по горе отговорности.

Отговорности:
- Пълно проследяване всички фази на полета и отразяването им в страницата за движение на полетите;
- Уведомяване на екипажа за промени в разписанието и/или времената на излитане/кацане;
Съвместяване на функции и длъжности - Замества колеги със сходни задължения по време на тяхно отсъствие в рамките на утвърденото в ПВТР работно време и прилаганите графици.

Права (извън тези по Кодекса на труда):
- При нестандартни ситуации, когато се затруднява и не е в състояние да вземе самостоятелно решение или не може от позицията на своето служебно положение да реши възникналия проблем в полза и в защита на интересите на фирмата търси незабавно съдействие от лицата, пред които се отчита, от Главен пилот и/или Ръководител ДЛЕ.

Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие
- образование - средно, средно-специално, висше
- свободно ползване на английски език - писмено и говоримо
- компютърна грамотност
- трудов стаж - над една година на сходна длъжност в сходна фирма
- свободно ползване на телекомуникационна система SITATEX/АRINC
- свободно ползване на планираща програма NFP
- да познава документите на авиокомпанията, на гражданското въздухоплаване в частта касаеща изпълнението на длъжностните му отговорности и наредбите на Евроконтрол

Изготвил:................
(име, фамилия и подпис)

Утвърдил:...............................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от ТД на служителя
Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:...................
Подпис:...............
Дата:................
2017-10-27