Длъжностна характеристика на длъжността Автомеханик

Длъжностна характеристика на длъжността Автомеханик.Длъжностна характеристика Автомеханик.72313008.Автомеханик.НКПД 72313008


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва проверка на изправността на МПС преди започването на работната им смяна.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Удостоверява с подписа си в пътния лист техническата изправност на МПС преди започване на работната смяна.
3. Приема МПС след приключване на работната смяна и се подписва в пътния лист като проверява:
-бележките на контролните органи в пътния лист;
-бележките на водача в пътния лист за престои на МПС по време на работа поради технически неизправности, както и за техния характер;
-съответствието между показанията на километропоказателя и вписаните данни в пътния лист;
-съответствието между наличното гориво в резервоара и вписаните данни в пътния лист;
-документите за правоуправление на водача;
-външния вид на МПС за евентуални щети от пътно-транспортно или друго произшествие;
-часа на прибиране на МПС;
-заявените от водача неизправности по автомобила.
4. Води дневник за констатирани и заявени повреди от водачите на МПС.
5. Води книга за резултатите от проверките, които извършва.
6. В зависимост от заявката за неизправностите, извършената от него проверка на техническото състояние пробега на автомобила определя технологичния маршрут за поддържане на автомобила :гресиране, миене и почистване, диагностика, техническо обслужване, текущ ремонт или основен ремонт.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с шофьорите, останалите работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на предприятието.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на предприятието, писмено (устно) с документи .................на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за удостовереното от него техническо състояние на МПС.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5.. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
6. Не допуска излизането на работа на технически неизправни МПС.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на проверките на техническото състояние на МПС.
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .
4. Получава противоотрови за работа във вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. Застраховка злополука/ живот.
10.........................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално със специалност "Двигатели с вътрешно горене"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника;
- познания за работа с компютърна техника за диагностика на автомобилите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)      (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-12-09