Длъжностна характеристика на длъжността Автомеханик

Длъжностна характеристика на длъжността Автомеханик. Длъжностна характеристика Автомеханик. 72313008. Автомеханик. НКПД 72313008

Длъжностна характеристика на длъжността Автомеханик
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва проверка на изправността на МПС преди започването на работната им смяна.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Удостоверява с подписа си в пътния лист техническата изправност на МПС преди започване на работната смяна.
3. Приема МПС след приключване на работната смяна и се подписва в пътния лист като проверява:
-бележките на контролните органи в пътния лист;
-бележките на водача в пътния лист за престои на МПС по време на работа поради технически неизправности, както и за техния характер;
-съответствието между показанията на километропоказателя и вписаните данни в пътния лист;
-съответствието между наличното гориво в резервоара и вписаните данни в пътния лист;
-документите за правоуправление на водача;
-външния вид на МПС за евентуални щети от пътно-транспортно или друго произшествие;
-часа на прибиране на МПС;
-заявените от водача неизправности по автомобила.
4. Води дневник за констатирани и заявени повреди от водачите на МПС.
5. Води книга за резултатите от проверките, които извършва.
6. В зависимост от заявката за неизправностите, извършената от него проверка на техническото състояние пробега на автомобила определя технологичния маршрут за поддържане на автомобила :гресиране, миене и почистване, диагностика, техническо обслужване, текущ ремонт или основен ремонт.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с шофьорите, останалите работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на предприятието.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на предприятието, писмено (устно) с документи .................на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за удостовереното от него техническо състояние на МПС.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5.. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
6. Не допуска излизането на работа на технически неизправни МПС.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на проверките на техническото състояние на МПС.
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .
4. Получава противоотрови за работа във вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. Застраховка злополука/ живот.
10.........................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално със специалност "Двигатели с вътрешно горене"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника;
- познания за работа с компютърна техника за диагностика на автомобилите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)      (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-12-09