Длъжностна характеристика на длъжността Автомонтьор

Длъжностна характеристика на длъжността Автомонтьор, Длъжностна характеристика Автомонтьор, 72312001, Автомонтьор Шлосер, Автомонтьор механик, техник механик автомобили

Длъжностна характеристика на длъжността Автомонтьор
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и извършва техническите прегледи и ремонти на постъпващите в сервиза автомобили.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приема постъпващите в сервиза автомобили за технически преглед, обслужване и ремонт.
3. Прави проверка за техническото състояние на автомобилите към момента на постъпването им и определя необходимостта от ремонт.
4. Извършва необходимия ремонт на автомобилите и отстранява технически повреди.
5. Предава обслужените и ремонтирани автомобили по надлежния ред.
6. Поддържа работното си място във вид, отговарящ на изискванията за извършване на текущи технически проверки и ремонт на автомобили.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на сервиза.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с клиенти, останалите работници и служители на сервиза.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на профилактиката и ремонтните работи на постъпилите автомобили;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на авточастите и другите материали;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .Получава противоотрови при работа с оксижен и др. вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално със специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника-пробивна, заваряваща и др.
- познания за работа с компютърна техника за диагностика на автомобилите.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-09