Длъжностна характеристика на длъжността Автомонтьор

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Автомонтьор.✅Длъжностна характеристика Автомонтьор.✅72312001.✅Автомонтьор.✔️НКПД 72312001.✔️Длъжностна характеристика общ работник в автосервиз.✔️Автомеханик длъжностна характеристика.✔️Длъжностна характеристика техник механик автомобили.✔️Длъжностна характеристика механик гараж транспортни средства.✅Длъжностна характеристика механик на мпс


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и извършва техническите прегледи и ремонти на постъпващите в сервиза автомобили.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приема постъпващите в сервиза автомобили за технически преглед, обслужване и ремонт.
3. Прави проверка за техническото състояние на автомобилите към момента на постъпването им и определя необходимостта от ремонт.
4. Извършва необходимия ремонт на автомобилите и отстранява технически повреди.
5. Предава обслужените и ремонтирани автомобили по надлежния ред.
6. Поддържа работното си място във вид, отговарящ на изискванията за извършване на текущи технически проверки и ремонт на автомобили.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на сервиза.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с клиенти, останалите работници и служители на сервиза.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на профилактиката и ремонтните работи на постъпилите автомобили;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на авточастите и другите материали;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .Получава противоотрови при работа с оксижен и др. вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално със специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника-пробивна, заваряваща и др.
- познания за работа с компютърна техника за диагностика на автомобилите.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-09