Длъжностна характеристика на длъжността Административен Директор

Длъжностна характеристика Административен Директор, Административен Директор, 12137008 Директор дирекция, администрация, Административен директор длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика на длъжността Административен Директор
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТА, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА
1.1 Образование - Висше - техническо или икономическо
1.2 Квалификация - подходяща за изпълнение на функциите на Административен директор
1.3 Познания и опит
1.3.1 Задълбочени знания и опит в областта на организацията и управлението на административната дейност.
1.3.2 Притежава необходимата професионална практика и опит, и трудов стаж не по-малко от 10 години.
1.3.3 Познава законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с областта на компетенциите на дирекцията.
1.3.4 Притежава задълбочени познания по мениджмънт.
1.3.5 Отлично познаване на предмета на дейността и целите на Дружеството и Дирекцията, която ръководи.
1.3.6 Притежава компютърна грамотност.
1.3.7 Ползва в работата си поне един чужд език.
1.3.8 Притежава свидетелство за правоуправление на МПС.
1.4 Умения
1.4.1 Управленски навици - организираност, точност, оперативност, умения за разрешаване на възникнали проблеми и конфликтни ситуации.
1.4.2 Отлична комуникативност.
1.4.3 Да организира и насочва работата на персонала на дирекцията към успешно изпълнение на стратегическите цели на Дружеството.

2. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
2.1 Спазва изискванията на въведената в ................... Система за управление на качеството.
2.2 Осъществява комуникацията с ръководители на външни организации, клиенти и доставчици, за целите на Дирекцията, която ръководи.
2.3 Разпределя задачите на служителите в Дирекцията, проверява и подписва подготвените от тях документи в рамките на своите пълномощия.
2.4 Управлява разпределението на човешките ресурси на поверената му дирекция
2.5 Съгласува графиците за изпълнение на проектите на всички останали Дирекции
2.6 Събира и анализира информация за заетостта на персонала на Дружеството.
2.7 Съгласува действията с други дирекции при участие на персонала на Дирекция Администрация в повече от един проект.
2.8 Представя на Изпълнителния директор обобщен месечен отчет за заетостта на персонала на Дирекцията.
2.9 Осигурява регистрацията на договорите и проектите на Дружеството.
2.10 Организира и ръководи социалната дейност в Дружеството.
2.11 Осигурява поддържането на инфраструктурата и работната среда.
2.12 Осигурява доставките на техника, офис оборудване, материали и консумативи за ежедневната дейност на Дружеството.
2.13 Носи отговорност за дейността на Дирекцията, която ръководи.
2.14 Носи отговорност за щети, причинени от небрежност при изпълнение на поставените му задачи.

3. ПРАВОМОЩИЯ
3.1 Определя и реализира тактическите действия в рамките на Дирекцията, която ръководи за изпълнение на стратегическите цели на Дружеството.
3.2 Участва в определянето на изискванията на въведената в ............... Система за управление на качеството, организира и контролира тяхното изпълнение в Дирекцията, която ръководи.
3.3 Предлага на Изп. Директор за назначаване в Дирекцията на нови служители.
3.4 Предлага на Изп. Директор за наказание или поощрение служители на Дирекцията.
3.5 Подписва документи, касаещи дейността на Дружеството, в съответствие с пълномощията му.
3.6 Замества Изпълнителния директор, в съответствие с предоставените му пълномощия.
3.7 Непрекъснато да повишава и усъвършенства своите знания и квалификация.
3.8 Да проявява творчество, активност и инициативност в работата си.

4. АДМИНИСТРАТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Пряко подчинен на: Изпълнителния директор.
4.2 Може да бъде заместван от: лице, определено от Изпълнителния директор.
4.3 Функционални взаимоотношения: осъществява контакти с ръководители и специалисти от други дирекции на .........................., външни организации и предприятия по въпроси, свързани с дейността на поверената му Дирекция.
4.4 Осъществява връзка и поддържа Системата за управление на качеството в поверената му Дирекция.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ....................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)