Длъжностна характеристика на длъжността Администратор, хотел

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Администратор, хотел.⚠️Администратор, хотел. ✔️42243002 Администратор, хотел. ✔️Длъжностна характеристика рецепция. ✔️Рецепционист описание на длъжността. ✔️Длъжностна характеристика рецепционист в хотел. ✔️Длъжностна характеристика администратор спа център. ⚡️Длъжностна характеристика на фронт офис мениджър. ⚠️Длъжностна характеристика рецепционист фитнес. ✔️Длъжностна характеристика рецепционист приемна лекар


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Регистрира новопристигналите гости на хотела:
- попълва регистрационните картони;
- следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.
3. Предава ключовете от стаите на гостите и следи за недопускане на външни лица.
4. Води сметките за нощувки, рум- сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги.
5. Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
6. Приема за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите.
7. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите и информира своевременно камериерките при необходимост от почистване и зареждане.
8. Оказва съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и регистрационните режими за временно пребиваване.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите, служителите на хотела и .....................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с тур операторските фирми за резервация на самолетни билети; с.................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно осъществяване на работата им.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела, писмено (устно) с документи.............. на период от ................... седмици/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ....................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)
2017-10-28