Длъжностна характеристика на длъжността Акушерка

Длъжностна характеристика на длъжността Акушерка, 13426016 Главна акушерка, 13426017 Старша акушерка, 22225001 Акушерка, 22225002 Акушерка, специализант, 22225003 Акушерка, анестезиология и интензивни грижи

Длъжностна характеристика на длъжността Акушерка
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Акушерката подпомага специалист- гинеколога при оказването на медицинска помощ на пациентки.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва манипулации и лечебни процедури, организира диагностични изследвания, назначени от лекаря.
3. Подпомага дейността на лекаря в кабинета при осъществяването на консултативни прегледи на пациентки.
4. Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации.
5. Подготвя материала, взет за изследване и го изпраща в лабораторията.
6. Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря.
7. Поддържа контакт с пациентките и проявява отзивчивост към техните нужди.
8. Следи за реда на повикване на пациентките, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст.
9. Подпомага пациентките при тяхното ориентиране и придвижване между кабинетите в лечебното заведение.
10. Изписва лекарствените средства и консумативите, необходими за дейността на кабинета.
11. Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти.
12. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
13. Изготвя информация за дейността на кабинета под контрола на лекаря.
14. Поддържа връзка с лабораториите в лечебното заведение.
15. Изпълнява и други задължения, свързани с работата й.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа е подчинена на старшата акушерка на лечебното заведение.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Лекар, старша акушерка, медицинска сестра, санитар, регистратор на лечебното заведение, администратор на лечебното заведение, счетоводител на лечебното заведение. Контактува с пациентките на лечебното заведение във връзка с изпълняваната работа.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. ..................................
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред старшата акушерка и лекаря писмено / устно / с документи, на период от ......................... месеца / дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Акушерката отговаря за:
- липси в инструменталното оборудване на кабинета;
- разхищение на лекарствени средства, материали и консумативи;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета.
По безопасност на труда:
2. Акушерката е длъжна:
- да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- да ползва лични предпазни средства- ръкавици при извършване на манипулации на пациентки.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Акушерката е длъжна:
- да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите / пациенти, лекар и др. /.
- да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взела съответните превантивни мерки- за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения акушерката е длъжна да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациентка, лекар, ръководител, работник, или служител в лечебното заведение. Длъжна е да бъде лоялна към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както ида пази доброто име на лечебното заведение.
За резултатите от трудовата дейност:
5. Отговаря за:
- качеството на обслужване на пациентките;
- спазване правилата за добра медицинска практика;
- спазване на трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Длъжността няма специфични условия на труд.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период акушерката избира сама, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Акушерката има право на:
- работно облекло / престилка / и отличителен знак;
- лични предпазни средства- стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Безплатна предпазна храна и противоотрови.
7. Ползва почивна база на лечебното заведение.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А/ Вид и равнище на образованието: степен „специалист", специалност „Акушерка".
Б/Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност и умения / Word, Excel, Internet/.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, инициативност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за здравето;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
- Наредба №6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри;
- Закон за здравното осигуряване;
- правилник за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд на предприятието;
- други вътрешни актове на лечебното заведение;
- съответния медицински стандарт.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ...............................................
                      (подпис)                    (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-28