Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист

Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист. Длъжностна характеристика на арматурист. Длъжностна Арматурист. Арматурист. 71142001. НКПД 71142001

Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Извършва дейност по изграждане на сгради и строителни обекти.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1.Монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи / без и с кръстосване /, греди с конзолните им части, щурцове , стени;
2.Монтиране на сложни армировки за стени/двойно армирани/, греди в крива, носещи рамки, гъбообразни и сводови плочи, стави, самостоятелни кранови греди, водни кули, резервоари, силози, колектори, тунели, плочогредови мостове с подпорно разстояние до 20 м., греди с ширина до 0.12 и дълбочина до 0.40 м., самостоятелни пояси, стълбища в сгради;
3.Монтиране на армировка за колони с височина до 6 метра;
4.Монтиране и демонтиране на разпределителни устройства на напрегнатата армировка;
5.Огъване на армировъчни пръти от всички диаметри ,
6.Изработване и монтиране на сложен рабиц с изпъкнали и вдлъбнати криви до 10 елемента на кв.м. розетки, касетирани тавани, фризове и профили за скрито осветление да 10 елемента на кв.м. за декоративни конзоли;
7.Извършване на всички видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни системи на напрягане; изрязване на струни с електрожен/ при втора специалност електроженист/ ;
8.Профилактичен преглед и ремонт на основните механизми на напрегателните машини.
9.Подготовка и инжектиране на циментови разтвори в конструкцията;
10.Работа с ръчна на напрегателна помпа и хидравлични крикове с единично действие,
11.Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
12.Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опастност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки
13.Изработва, монтира, демонтира и укрепва различни видове кофражи.
14.Изчислява и измерва различните видове материали при използването им в строителството.
15.Поддържа и организира реда и чистотата на работното си място.
16.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.
17.Да може да разчита кофражни и арматурни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи;
18.Устройството и начините за използване на ръчните механизми, машини, съоръжения и приспособления за рязане, прищипване и огъване на бетонна стомана за армировки с различна сложност;
19.Начините за снаждане на армировъчните пръти;
20.Начините за изработка и монтиране на обикновен рабиц и армировка; предназначението на видовете стомана според диаметъра;
21.Изискванията за качеството на напрегнатата армировка;
22.Начините за анкериране;
23.Устройството на напрегателните машини, основните изисквания към напрегателните работи.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1.Длъжността е на пряко подчинение на ...................
2.При необходимост може да бъде пренасочван за: 
- боядисване на съоръженията ; 
- за озеленяване; 
- почистване на сгради, машини и съоръжения; 
- да има елементарни шлосерски познания и умения.

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на строителния обект.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- точното извършване на възложените му строително - монтажни работи;
- правилната експлоатация, техническата изправност и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .................................................
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Застраховки злополука/ живот.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно общо или средно-специално, завършили курс ................................................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... Г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... Г. общ трудов стаж.

В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.

Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност. добро физическо и психическо здраве.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)             (подпис и печат на работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                          (подпис на работника или служителя)

2017-12-08