Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист. ⚠️Длъжностна характеристика. ⚠️Длъжностна характеристика на арматурист. ⚠️Длъжностна характеристика Арматурист. ⚠️Арматурист. ✔️71142001. ✔️НКПД 71142001

Длъжностна характеристика на длъжността Арматурист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Извършва дейност по изграждане на сгради и строителни обекти.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1.Монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи / без и с кръстосване /, греди с конзолните им части, щурцове , стени;
2.Монтиране на сложни армировки за стени/двойно армирани/, греди в крива, носещи рамки, гъбообразни и сводови плочи, стави, самостоятелни кранови греди, водни кули, резервоари, силози, колектори, тунели, плочогредови мостове с подпорно разстояние до 20 м., греди с ширина до 0.12 и дълбочина до 0.40 м., самостоятелни пояси, стълбища в сгради;
3.Монтиране на армировка за колони с височина до 6 метра;
4.Монтиране и демонтиране на разпределителни устройства на напрегнатата армировка;
5.Огъване на армировъчни пръти от всички диаметри ,
6.Изработване и монтиране на сложен рабиц с изпъкнали и вдлъбнати криви до 10 елемента на кв.м. розетки, касетирани тавани, фризове и профили за скрито осветление да 10 елемента на кв.м. за декоративни конзоли;
7.Извършване на всички видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни системи на напрягане; изрязване на струни с електрожен/ при втора специалност електроженист/ ;
8.Профилактичен преглед и ремонт на основните механизми на напрегателните машини.
9.Подготовка и инжектиране на циментови разтвори в конструкцията;
10.Работа с ръчна на напрегателна помпа и хидравлични крикове с единично действие,
11.Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
12.Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опастност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки
13.Изработва, монтира, демонтира и укрепва различни видове кофражи.
14.Изчислява и измерва различните видове материали при използването им в строителството.
15.Поддържа и организира реда и чистотата на работното си място.
16.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.
17.Да може да разчита кофражни и арматурни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи;
18.Устройството и начините за използване на ръчните механизми, машини, съоръжения и приспособления за рязане, прищипване и огъване на бетонна стомана за армировки с различна сложност;
19.Начините за снаждане на армировъчните пръти;
20.Начините за изработка и монтиране на обикновен рабиц и армировка; предназначението на видовете стомана според диаметъра;
21.Изискванията за качеството на напрегнатата армировка;
22.Начините за анкериране;
23.Устройството на напрегателните машини, основните изисквания към напрегателните работи.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1.Длъжността е на пряко подчинение на ...................
2.При необходимост може да бъде пренасочван за: 
- боядисване на съоръженията ; 
- за озеленяване; 
- почистване на сгради, машини и съоръжения; 
- да има елементарни шлосерски познания и умения.

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на строителния обект.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- точното извършване на възложените му строително - монтажни работи;
- правилната експлоатация, техническата изправност и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .................................................
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Застраховки злополука/ живот.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно общо или средно-специално, завършили курс ................................................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... Г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... Г. общ трудов стаж.

В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.

Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност. добро физическо и психическо здраве.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)             (подпис и печат на работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                          (подпис на работника или служителя)

2017-12-08