Длъжностна характеристика на длъжността Архивист

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Архивист.⚡️Длъжностна характеристика Архивист.✔️Длъжностна характеристика Архивист (офис).✅Началник отдел Архив, Старши архивист, Младши архивист.✔️Архивист.✅26216007.✔️Длъжност архивар.✅Длъжностна характеристика деловодител

Длъжностна характеристика на длъжността Архивист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Систематизира, издирва, оценява и организира съхранението и използването на архивни документи.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира и осъществява архивирането на документацията в предприятието.
3. Приема в архива документи от деловодството.
4. Отговаря за контрола и опазването на документите, постъпили в архива.
5. Оказва методическа помощ и контролира архивните процеси.
6. Контролира и отговаря за предаването на документите от архива и копия от тях.
7. Участва в извършването на основни проверки в деловодството и в архива.
8. Изготвя проектопланове и отчети за дейността на архива.
9. Опазва информацията, представляваща служебна тайна.
10. При нужда съдейства за намирането на необходимите архивни документи.
11. Изготвя копия на архивните документи и ги заверява.
12. Следи за сроковете на съхранение на документите в архива.
13. Организира унищожаването на архивните документи, чиито срок за пазене е изтекъл.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на началника на отдела и на ръководството на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с деловодителя, техническите изпълнители, счетоводителя.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на Главно управление на архивите при Министерски съвет и други ведомства по методически въпроси, с архивните служби в други ведомства във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за опазването и съхраняването в добро състояние на поверените му документи.
По безопасност на труда:
2.Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа- комплектоването, регистрацията и техническата обработка на документите в архива;
- опазването на архивните документи, отчетните форми и ползването на документите от архива от вътрешни и външни за организацията лица;
- спазване на правилата за противопожарна безопасност.
- спазване на сроковете за съхранение на отделните видове документи;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше, специалност „История", „Архивистика", „Филология" или друга хуманитарна специалност.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ................................. език на ......................... ниво;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, дискретност, инициативност, изпълнителност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Закон за държавния архивен фонд;
- Правилника за прилагане на Закона за държавния архивен фонд;
- други документи в областта на архивирането.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-12-08

#Длъжностна характеристика на длъжността Архивист