Длъжностна характеристика на длъжността Асистент, офис

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Асистент, офис.⚡️Длъжностна характеристика Асистент, офис.✅Асистент, офис.⚠️Офис асистент.✅33433011.✔️НКПД 33433011.⚠️Извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, предния и заден мост, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди;⚡️Попълва пътен лист и веднъж месечно ги предоставя на Административния мениджър.✅По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.✔️През време на престоите проверява изправността и закрепването на ресорите, щангите и съединенията на кормилната уредба.✔️Описва в пътния лист данните за извършените курсове и събира необходимите подписи.

Длъжностна характеристика на длъжността Асистент, офис
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Офис асистент, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административния мениджър.
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административния мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше или средно образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: Опит на подобна позиция е предимство;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под умствено натоварване и емоционално напрежение, свързано с възприемане на информация, вземане на решения, отговорност. Способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав;
2. Извършване на оперативна и административна дейност;
3. В случай на управляване на служебно превозно средство следва да:
3.1. извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, предния и заден мост, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди;
3.2. Попълва пътен лист и веднъж месечно ги предоставя на Административния мениджър.
3.3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
3.4. През време на престоите проверява изправността и закрепването на ресорите, щангите и съединенията на кормилната уредба.
3.5. Описва в пътния лист данните за извършените курсове и събира необходимите подписи.
3.6. Проверява периодично температурата на главините на колелата, барабаните, скоростната кутия и задния мост и налягането на гумите.
3.7. Следи дали МПС-то е заредено с гориво, периодично почиства и измива МПС-то.
4. Задължава се да спазва задълженията произтичащи от конфиденциалното споразумение, което е подписано между работодателя и служителя;
5. При необходимост замества служители от отдела;
6. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
7. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
8. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпространяване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпространението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за правилната експлоатация на автомобила;
6. Носи отговорност за настъпили вреди от виновно причинени автопроизшествия;
7. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;

IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07