Длъжностна характеристика на длъжността Асистент кореспонденция

Асистент кореспонденция, 33433002, Офис асистент задължения, Административен асистент длъжностна характеристика, Длъжностна характеристика на длъжността Асистент кореспонденция, Длъжностна Асистент кореспонденция

Длъжностна характеристика на длъжността Асистент кореспонденция
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по съставяне и превод на кореспонденция и координация.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Изготвя кореспонденцията за страната и чужбина.
3. Превежда при необходимост кореспонденцията.
4. Подготвя поръчки, оферти, фактури, договори.
5. Приема телефонни обаждания.
6. Създава и подрежда софтуерни и хартиени каталози.
7. Координира дейността в офиса.
8. Изготвя уведомителни документи.
9. Изготвя проспектни материали и ценови листи.
10. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ....................................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с контрагенти, клиенти, фирми- доставчици и длъжности в тях, относно извършваната дейност.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи ............ на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за вреди поради неизпълнение на работата.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното изготвяне на писмата и документите;
- навременното и учтиво обслужване на клиентите;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно ....................., с квалификация по професия „Офис секретар".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- умения за работа с MS Office;
- езикови познания- отлично владеене на ............................. език/ езици - писмено и говоримо;
- умения за работа с офис- техника и специализиран софтуер.
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип и с клиенти.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, организиран, инициативен, изпълнителен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на личните данни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- правила за кореспонденция;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-08