Длъжностна характеристика на длъжността Асистент

✅Длъжностна характеристика на длъжността Асистент.⚠️Длъжностна характеристика Асистент.⚡️Административен асистент.✔️Асистент.✅24227081.✔️НКПД 24227081.✅Длъжността Асистент, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен.⚠️В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административния мениджър.⚡️При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен.✔️Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административния мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице.

Длъжностна характеристика на длъжността Асистент
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Асистент, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административния мениджър.
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен.
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административния мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: опит на подобна позиция е предимство;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Осигуряване на служебен транспорт / служебен автобус.
1.1. Водене, проверка и организация на съпътстващата документация
2. Отговаря за наетите от фирмата апартаменти, както и за сключването на нови договори за наем.
2.1. Изготвяне на необходимите документи
2.2. Обработване на всички видове плащания
2.3. Лице за контакти
2.4. Водене, проверка и организация на необходимата документацията
3. Отговаря за фирмата наета да почиства офис територията както и наетите от фирмата апартаменти.
3.1. Водене, проверка и организация на необходимата документацията
3.2. Контрол на качеството на предлаганите услуги.
4. Отговаря за фирмата наемодател на офиса.
4.1. Водене, проверка и организация на необходимата документацията
4.2. Решаване на възникналите въпроси.
5. Приготвяне, поръчване и плащане на визитни картички за служителите на фирмата.
6. Водене, проверка и организация на необходимата документацията за всички сметки на фирмените телефони.
7. При необходимост замества служители от отдела;
8. Оказва съдействие при възникнали административни проблеми и задачи;
9. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
10. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
11. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
12. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
3. Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07