Длъжностна характеристика на длъжността Барман

Длъжностна характеристика на длъжността Барман,Барман,НКПД 51322001,Характеристика на длъжността Барман,Длъжностна характеристика за Барман


І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приема поръчките от клиентите и сервитьорите за напитки.
3. Приготвя напитките според рецептурните правила и спазвайки грамажит.
4. Измива употребяваните чаши и друга посуда, използвана на бара, спазвайки санитарно-хигиенните норми.
5. Следи за наличието на необходимите напитки и други съставки в склада към бара и при изчерпването им съставя заявка за доставка.
6. Приема парични суми /в брой, кредитни карти, ваучери и др./, издава касови бележки и при поискване фактури за платените сметки.
7. Отчита оборота след приключване на работа.
8. Поддържа добър търговски вид в района , в който работи, и поддържа хигиената.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на заведението.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с ....................фирми и ................ длъжности в тях относно закупуването на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението.
5. Отчита извършените задачи пред ...................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при лошо обслужване и неправилно оформени сметки.
3. Носи отговорност при некачествено приготвени напитки.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания при работа с храни и напитки.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
6. Не се явява на работното си място по време на боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- бързината на обслужване;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при............- сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания- панталон/пола/, риза, обувки, които употребява само на работното си място, както и носенето на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене /специалност ""/.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на............................. език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ..................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ...............................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)