Длъжностна характеристика на длъжността Барман

Длъжностна характеристика на длъжността Барман,Барман,НКПД 51322001,Характеристика на длъжността Барман,Длъжностна характеристика за Барман

Длъжностна характеристика на длъжността Барман

І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приема поръчките от клиентите и сервитьорите за напитки.
3. Приготвя напитките според рецептурните правила и спазвайки грамажит.
4. Измива употребяваните чаши и друга посуда, използвана на бара, спазвайки санитарно-хигиенните норми.
5. Следи за наличието на необходимите напитки и други съставки в склада към бара и при изчерпването им съставя заявка за доставка.
6. Приема парични суми /в брой, кредитни карти, ваучери и др./, издава касови бележки и при поискване фактури за платените сметки.
7. Отчита оборота след приключване на работа.
8. Поддържа добър търговски вид в района , в който работи, и поддържа хигиената.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на заведението.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с ....................фирми и ................ длъжности в тях относно закупуването на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението.
5. Отчита извършените задачи пред ...................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при лошо обслужване и неправилно оформени сметки.
3. Носи отговорност при некачествено приготвени напитки.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания при работа с храни и напитки.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
6. Не се явява на работното си място по време на боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- бързината на обслужване;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при............- сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания- панталон/пола/, риза, обувки, които употребява само на работното си място, както и носенето на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене /специалност ""/.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на............................. език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ..................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ...............................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)