Длъжностна характеристика на длъжността Бетонджия

✅Длъжностна характеристика на длъжността Бетонджия. ⚠️Характеристика на длъжността Бетонджия. ⚡️Бетонджия.✔️71142002.✅НКПД 71142002.⚡️Разчита чертежи и изпълнява кофражи, арматури и бетонджийски дейности.⚠️Грижи се за реда на строителната площадка и за ежедневното й почистване и изхвърляне на строителните отпадъци на определените места.✔️Прави заявки за необходимите арматура, кофражни елементи, крепеж и други строителни материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин, без да допуска разхищаване и нецелесъобразно използване.✅Следи за състоянието и за изправността на предоставената му строителна техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.

Длъжностна характеристика на длъжността Бетонджия
Структурно звено - Дирекция „Жилищно строителство"
Структурна единица - Бригада „Строителна"
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Бригадира на бригада „Строителна"

Задачите се получават и отчитат:
- при започване на строителен обект;
- седмично;
- ежедневно;
- текущо, в процеса на работа.

Място в структурата:
Бригадира на Бригада „Строителна"

Цел на длъжността:
Да участва в изграждането на жилища чрез изпълнение на бетонджийски дейности.
Основни взаимоотношения

В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите и работниците от бригада „Строителна", с цех „Арматурен", както и с работници и специалисти от други звена в предприятието.
Възникналите спорни въпроси се разрешават от бригадира на бригада „Строителна".

Извън предприятието:
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1.Разчита чертежи и изпълнява кофражи, арматури и бетонджийски дейности.
2.Грижи се за реда на строителната площадка и за ежедневното й почистване и изхвърляне на строителните отпадъци на определените места.
3.Прави заявки за необходимите арматура, кофражни елементи, крепеж и други строителни материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин, без да допуска разхищаване и нецелесъобразно използване.
4.Следи за състоянието и за изправността на предоставената му строителна техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
5.Следи за спазването на строителните норми и изисквания при изпълнение на строителните работи.
6.Използва вибратори и полировачи за получаване необходимото качество на бетонните елементи.
7.Познава и спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност.
8.При изпълнение на задълженията си носи изискващото се работно и специално облекло и предписаните лични предпазни средства.
9.Изпълнява и други задължения, възложени от бригадира на бригадата, свързани с работата му.

Отговорности:
1.Отговаря за спазването на технологичните и качествените изисквания при изпълнението на кофражни, арматурни и бетонджийски дейности.
2.Носи отговорност за целесъобразното и съобразно с нормите изразходване на кофраж, арматурно желязо, крепеж и другите строителните материали.
3.Отговаря за правилното и целесъобразно използване на предоставената му строителна техника и инструменти.
4.Носи отговорност за спазването на правилата и изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, както и за опазването на околната среда.
5.Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените му задачи

Профил на длъжността
Познаване на нормативната уредба и документите:
Бетонджията трябва добре да познава и да използва в работата си:

1.Проектно-строителната документация за изпълнение на кофражи, арматури и бетонджийски дейности.
2.Качествата на използваните материали и на възможните им заместители.
3.Нормативните изисквания и правила за пожарна безопасност, безопасност и хигиена на труда и екологична безопасност.
4.Инструкциите и указанията за правилно използване на строителната техника и инструменти.
5.Вътрешните правила на предприятието за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и спазване на трудовата дисциплина.

Професионални изисквания:
1.Да притежава образование: основно или средно.
2.Да е завършил професионално обучение за бетонджия.
3.Да има поне 1 година трудов стаж в строителството.
4.Да познава и да умее да използва основните строителни машини и инструменти.

Личностни изисквания:
1.Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и с клиентите.
2.Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата.
3.Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от пожар.

Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд:

Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта съобразно действащото законодателство.

Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в Правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по КТД.
Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: ....................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)
2017-10-19
2018-01-07