Длъжностна характеристика на длъжността Бояджия, превозни средства

Бояджия, превозни средства длъжностна характеристика на длъжността. Бояджия, превозни средства. 71321002. НКПД 71321002. Извършва шлайфане, китосване и полиране на автомобилите

Длъжностна характеристика на длъжността Бояджия, превозни средства
Структурно звено, в което длъжността се намира -
Териториално разположение на длъжността -

I.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Обобщено описание на работата - полагане автоемайл лакове по външни и вътрешни повърхности по автомобилната каросерия.
2.Трудови задачи и задължения:
2.1.извършва шлайфане, китосване и полиране на автомобилите.
2.2.подготвя разтвори за боядисване, отговарящи на изискванията на различните качествени показатели
2.3.при производствена нужда участва в ремонтните работи.
2.4.познава техническите характеристики и спазва предписанията за работа с машини и съоръжения, използвани при различните бояджийски работи.
2.5.съхранява правилно и безопасно бояджийските материали и инструменти.
2.6.участва в оценката на риска, обхващаща опасностите при бояджийската работа.
2.7.спазва нормативната уредба за безопастност и здраве при работа и за противопожарна защита и Правилника за вътрешния трудов ред.
2.8.предлага технически нововъведения за подобряване безопастността на труда на работното място.

II.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.Подчиненост на длъжността - на ръководителя на предприятието.
2.Взаимодействие с други длъжности във фирмата - с работниците от обекта; с органа по безопастност и здраве при работа;с управителя на фирмата.
3.Връзки с други фирми - няма.
4.Получаване на задачите - писмено и устно от прекия ръководител.
5.Отчитане на задачите - писмено и устно на прекия ръководител.

III.OTГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Материални и финансови - носи отговорност за вреди, настъпили от разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на материалите.
2.По безопастността на труда - носи отговорност за неспазване на правилата за безопастност и здраве при работа.
3.По опазване здравето и работоспособността на другите - носи отговорност за спазване на правилата за безопастност и здраве при работа и за пожарна безопастност на обекта.
4.По опазване на фирмената тайна и поверителната информация - носи отговорност за разгласяване на фирмена инфорнация.
5.За резултатите от трудовата дейност - носи дисциплинарна и имуществена отговорност за неизпълнение на производствения план или възложените задачи по причини от субективен характер.

IV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
1.Специфични условия на труд - длъжността няма специфичен характер и организация на труда.
2.Режим на труд и почивка - съгласно разработения физиологичен режим на труд и почивка на работното място.
3.Работно и униформено облекло, лични предпазни средства - изисква се използването на работно облекло.
4.Битови придобивки и привилегии - съгласно индивидуална или колективна договореност с работодателя.

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА - повременна. 

VI.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за безопастност и здраве при работа; Оценка на риска; Режим на труд и почивка; Работно задание.

VII.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Постижения на изпълнителя:
1.1.Вид и равнище на образованието:образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище завършен X клас.
1.2.Трудов опит - над 3 години практика.
1.3.Специални умения - да познава: - видовете бояджийски материали и изисквания към качеството на материалите; начините за приготвяне на бояджийските състави; принципи на действие на механизираните инструменти за боядисване на автомобила; всички цветове от спектъра и начините на смесването им; изискванията за поддръжка на работното място, съгласно санитарно-хигиенните норми.
1.4.Поведенчески характеристики - организираност, бърза и точна преценка и реакция, работа в екип.
2.Личностни изисквания kъм изпълнителя:
2.1.Задължителни - наблюдателност, сръчност, съобразителност, физическа сила и издръжливост.
2.2.Препоръчителни - инициативност
3.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността - Кодекс на труда, Правилника за вътрешния трудов ред във фирмата, Инструкциите за безопастност при работа, Наредба #2 от 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на бояджийските работи.

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристикасе осъществява от ръководителя на предприятието или от упълномощено от него лице.
2.Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работаот ръководителя на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: ..........................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
(подпис на работника или служителя)

2017-09-26

2018-01-07

#Длъжностна характеристика на длъжността Бояджия, превозни средства