Длъжностна характеристика на длъжността Брокер недвижими имоти

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Брокер недвижими имоти.✅Длъжностна характеристика Брокер недвижими имоти.✅33343002.⚠️Брокер недвижими имоти.⚡️НКПД 33343002.✅Какво е брокер на недвижими имоти.⚠️Задължения на брокер недвижими имоти.⚡️Длъжностна характеристика агент недвижими имоти.⚡️Длъжностна характеристика помощник брокер.⚠️Брокер недвижими имоти обучение.✔️Как се става брокер на недвижими имоти

Длъжностна характеристика на длъжността Брокер недвижими имоти
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Консултира клиентите на агенцията във връзка с наемане, продажба или други сделки с недвижими имоти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява контакти с клиенти, във връзка с желани от тях сделки с недвижими имоти.
3. Прави проучване на пазара за намиране на най- подходящите оферти, според желанието на клиентите.
4. Прави проучване на документалната осигуреност на имотите за сделка.
5. Осъществява огледи на подбрани обекти, като максимално спестява времето на клиентите.
6. Прави предложения за рекламиране на най- подходящите оферти.
7. Прави проверки за тежести в службите по вписванията при подготовка на сделки.
8. Консултира клиентите относно възможностите за кредитиране, предлагани от различни банки.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на главния брокер.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите брокери, служителите от рекламния отдел, секретарка, юрист, управителя на агенцията и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с клиенти, службите по вписванията, нотариуси, оценители на имоти, други служители на общинските служби, относно проверката на документите за сделките.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от главния брлокер.
5. Отчита извършените задачи пред главния брокер, писмено (устно)с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар.
2. Носи отговорност при лошо обслужване и неправилно оформяне на сделките.
По безопасност на труда:
3.Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- набиране на документите за сделките.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден, при плаващо работно време от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., като служителят избира сам времето на работа и почивка, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва работно облекло.Носи отличителен знак, съдържащ името му и името на агенцията.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до ............ число на месеца / с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- познания по .................................. език на комуникативно ниво;
- умения за работа с компютър- Ms Office и софтуер за база данни -недвижими имоти.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, прецизен,честен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- Правилник за вписванията;
- други нормативни актове, относно недвижимите имоти;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................   Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)      (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-09