Длъжностна характеристика на длъжността Ветеринарен лекар

Длъжностна характеристика Ветеринарен лекар, Ветеринарен лекар, 22507014, НКПД 22507014, Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за лечение животни, попълва, оформя и

Длъжностна характеристика на длъжността Ветеринарен лекар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за лечение животни, попълва, оформя и представя задължителната съпроводителна документация при приемане и предаване на животните, относно здравното им състояние и своевременно реагира при възникнали здравословни проблеми или настъпила смъртност при същите, в зависимост от възрастта и теглото на животните определя дозировката на приеманите от тях витамини и др.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.
3. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
4. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
5. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
6. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
7. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа ветеринарният лекар е подчинен на управителя.
Как се получават и отчитат задачите:
2. Получава задачи от управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Ветеринарният лекар носи отговорност за липси в инструменталното оборудване на кабинета и разхищение на материали и консумативи
По безопасност на труда:
2. Ветеринарният лекар е длъжен да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд
3. При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства - ръкавици при извършване на преглед.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Ветеринарният лекар е длъжен да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите. Ветеринарният лекар е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки -за себе си и пациентите.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на обслужване;
- спазване правилата за добра медицинска практика;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от специалността,в която практикува.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
2. Работно облекло /престилка /, чехли и отличителен знак.
3.Лични предпазни средства - стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на лекаря, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: Ветеринарният ллекар с призната медицинска специалност.
Б) Трудов опит:
- минимум 3 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 2 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, умения за работа с пациенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
- Закон за здравното осигуряване;
- Кодекс на труда;
- правилника за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Кодекса на професионалната етика;
- съответния медицински стандарт
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-07