Длъжностна характеристика на длъжността Водач, мотокар

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Водач, мотокар.⚡️Длъжностна характеристика Водач, мотокар.✅Водач, мотокар.✔️83442004.✔️НКПД 83442004.⚡️Водач, мотокар - НКПД 83342004.✔️Управлява мотокар и електрокар и изпълнява зададени от ръководителя на предприятието задачи с него.✔️Следи и поддържа техническото състояние на машината.✔️ Преди започване на работа проверява изправността ,зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.✔️ Управлява машината само на територията на предприятието.

Длъжностна характеристика на длъжността Водач, мотокар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Управлява мотокар и електрокар и изпълнява зададени от ръководителя на предприятието задачи с него.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи и поддържа техническото състояние на машината.
3. Преди започване на работа проверява изправността ,зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.
4. Управлява машината само на територията на предприятието.
5. Проверява правилното закрепване на товарите преди повдигането им.
6. При необходимост извършва необходимите ремонти на двигателя.
7. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях във връзка със закупуването на материали и консумативи и горива за дейността.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за повреди на поверената му машина.
4. Носи отговорност за вреди, настъпили при неспазване изискванията за превоз на товари с мотокари и електрокари, включително и при претоварване.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Спазва стриктно правилата за движение, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
7. Не преотстъпва управлението на машината на други лица без изрично разпореждане на работодателя.
8. Не допуска хора под товара.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
10. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качественото, своевременно и точно изпълнение при работата с машината и транспортирането на товари;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната ескплоатация и изрядното техническо състояние на поверената му машина, материали и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3.Задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска , ръкавици, ботуши.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .......................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за управление на МПС- категория............. и правоспособност за управление на мотокар.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Наредба №6 за правоспособността на водачите на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията.
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                     (подпис) (             подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06