Длъжностна характеристика на длъжността Водач селскостопански машини

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Водач селскостопански машини. ⚡️Водач селскостопански машини. ⚡️Водач селскостопански машини длъжностна характеристика на длъжността. ⚠️НКПД 83412001.✅Управлява повереното му МПС и изпълнява зададени от ръководителя на предприятието задачи с него.✔️Следи и поддържа техническото състояние на машината.✔️Преди започване на работа проверява изправността, зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.✔️Монтира допълнителни съоръжения и ремаркета към машината, в зависимост от предстоящата работа.✔️Проверява правилното закрепване на товарите в ремаркето.

Длъжностна характеристика на длъжността Водач селскостопански машини
І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Управлява повереното му МПС и изпълнява зададени от ръководителя на предприятието задачи с него.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2.Следи и поддържа техническото състояние на машината.
3.Преди започване на работа проверява изправността, зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.
4.Монтира допълнителни съоръжения и ремаркета към машината, в зависимост от предстоящата работа.
5.Проверява правилното закрепване на товарите в ремаркето.
6.Управлява машината при извършване на земеделска работа и транспортни дейности.
7.При необходимост извършва необходимите ремонти на двигателя, ремаркето и прикачените устройства.
8.Следи за изтичане на сроковете и подновяването на застраховките.
9.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1.Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители в предприятието, агрономи и други селскостопански работници.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3.В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях във връзка със закупуването на материали и консумативи, и горива за дейността.
Как се получават и отчитат задачите:
4.Получава задачи от ..............................
5.Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за повреди на повереното му МПС, ремаркетата и прикачените устройства.
4. Носи отговорност за вреди ,настъпили при неспазване изискванията за селскостопанска работа и превоз на товари.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Спазва стриктно правилата за движение по пътищата, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
7. Не преотстъпва управлението на превозното средство на други лица без изрично разпореждане на работодателя.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
8. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качественото, своевременно и точно изпълнение при работата с машината и транспортирането на товари;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и изрядното техническо състояние на поверената му машина, материали и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло и лични предпазни средства .
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно- специално образование.Правоспособност за управление на МПС-категория ........................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: ....................................
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ..................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ...............................................
                     (подпис)                      (подпис и печат на работодателя)
Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)
2017-09-30
2018-01-06