Длъжностна характеристика на длъжността Галванизатор

Длъжностна характеристика на длъжността Галванизатор.Характеристика на длъжността Галванизатор.Галванизатор.НКПД 81222002.Извършва галванизиране

Длъжностна характеристика на длъжността Галванизатор
Структурно звено Дирекция „Производствено-техническа
Структурна единица цех „Галванични покрития"
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: началника на цех „Галванични покрития
"

Задачите се получават и отчитат
 • месечно
 • седмично
 • ежедневно
Място в структурата:
 • Началник цех „Галванични покрития"
 • Цел на длъжността
 • Да изпълнява галванични антикорозионни покрития в съответствие с технологичните карти и качествените изисквания
Основни взаимоотношения:
В предприятието:
 • При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в цех „Галванични покрития", със специалистите от отдел „Технологичен", както и с работници и служители от други звена.
 • Възникналите спорни въпроси се поставят пред началника на цех „Галванични покрития".
 • Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
 • Извършва предписаните по технология операции за галванични антикорозионни и декоративни покрития в съответствие със стандартите и качествените изисквания.
 • Следи за подготовката на заготовките за галвано техническата обработка, за правилната експлоатация и за изправността на галваничната инсталация, както и на използваните контролно-измервателни апарати, материали и химикали.
 • Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на химическите свойства на нанесените галванични покрития.
 • Участва при внедряването на новите технологии на галваничните покрития в предприятието.
 • Участва в анализите на допускания брак поради използване на нестандартни и некачествени материали и химикали и/или поради отклонения от технологичния режим.
 • Изпълнява и други задачи, поставени от началника на цех „Галванични покрития" във връзка с възложената му работа.
Отговорности:
 • Отговаря за своевременното и качественото изпълнение на галвано техническите антикорозионни и декоративни покрития, съобразени с изискванията на стандартите и нормите.
 • Отговаря за опазването и поддържането на галвано техническата инсталация, контролно-измервателна апаратура, материали, химикали и реактиви, с които работи.
 • Отговаря за спазване правилата за противопожарна охрана, технически правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания, при необходимост използва предписаните лични защитни средства. 
Профил на длъжността:
 • Познаване на нормативната уредба и документите:
 • Нормативните актове, вътрешните инструкции и писаните технологии, определящи изискванията за извършване на галваничните покрития.
 • Реда и изискванията за извършване на измерванията, анализите и изпитанията през време на производствения процес и след него.
 • Стандартите, нормативите и други изисквания за оформяне на резултатите от извършените покрития и направените изследвания и анализи.
Професионална подготовка:
 • Да притежава образование - Средно техническо или химическо, образователна степен „Специалист" - галванотехника или галванопластика.
 • Да има професионален опит: най-малко 1г. като лаборант, химик или работник в галванично отделение.
 • Да работи с компютър в рамките на Microsoft Office, с умения за работа с инсталирания производствен и лабораторен софтуер. 
Личностни изисквания:
 • Да проявява способност за работа в екип, коректност, толерантност и да не допуска конфликти.
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и противопожарна охрана.
 • Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на извършваната дейност проблеми и особено при опасност от възникване на аварии и изпускания на химикали и замърсители.
 • Да повишава знанията и квалификацията си.
Условия на труд и производствена среда:
 • Специфични условия на труд;
 • Въздействия (изпарения) от използваните реактиви и други химически вещества.
 • Режим на труд и почивка;
 • Съобразно трудовото законодателство и правилника вътрешния трудов ред.
 • Битови придобивки и привилегии.
 • В съответствие с нормативната уредба и колективния трудов договор.
Други:
 • Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
 • Система за работната заплата
 • За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата (повременно - премиално).
 • Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................    Утвърдил: .........................................
                       (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................