Длъжностна характеристика на длъжността Главен енергетик

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Главен енергетик.⚠️Длъжностна характеристика Главен енергетик.✅НКПД 13217016. ⚡️Изисквания за главен енергетик. ✅Енергетика.⚠️Характеристика на длъжността главен енергетик.⚡️Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.⚠️Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.✅Организира дейността по инструктажа на работниците при експлоатацията на енегосъоръженията.⚡️Утвърждава месечни, тримесечни и годишни графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните мрежи и енергосъоръженията.

Длъжностна характеристика на длъжността Главен енергетик
Структурно звено
структурна единица
териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодествия

Длъжността е подчинена на:
Главният енергетик е на пряко подчинение на директора по производствените въпроси.

Длъжността ръководи:
Административно
Служителите в повереното му звено

Методически
Място в структурата:
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК

Цел на длъжността
Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с главния механик, главния инженер, главния технолог, началниците на функционалните отдели и водещите специалисти в тях, както и с началниците на смените.
Външни
Осъществява връзки и взаимоотношения с ръководители и специалисти от други предприятия по линията на използването на енергийните мрежи и възможността да се осъществи при нужда тяхната взаимозаменяемост.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Права и задължения:
Задължения
1. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.
2. Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.
3. Организира дейността по инструктажа на работниците при експлоатацията на енегосъоръженията.
4. Утвърждава месечни, тримесечни и годишни графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните мрежи и енергосъоръженията.
5. Утвърждава заявките за доставка на възли, детайли и резервни части, осигуряващи нормалната работа на енергосистемите и оборудването.
6. Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда при експлоатацията и ремонта на енергийните мрежи и електрооборудването.
7. Участва при приемане на проектите за реконструкция и модернизация на енергийните системи и енергооборудването, както и при пускане в експлоатация на нови енергийни съоръжения.
8. Анализира причините за възникналите аварии на енергийните мрежи и енергосъоръженията и прави предложения за тяхното отстраняване и предотвратяване.
9. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието
Отговорности
1. Отговаря за изправността и правилното използване на енергийните мрежи и енергосъоръженията.
2. Носи отговорност за осигуряване на безопасността на работа при експлоатацията на енергийните мрежи и енергосъоръженията.
3. Отговаря за качеството и сроковете на извършените ремонтни работи на енергийните мрежи и енергосъоръженията и равнището на безопасност на тяхната експлоатация.

Права
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Специфични функции и задачи
Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието;
Висше техническо, свързано с енергийни мрежи и енергооборудване.
Образователна степен: „магистър".
Професионален/управленски опит;
Не по-малко от 5 години стаж по специалността.
Специални умения;
Притежава необходимите познания за изискванията за стандартите към използваните енергийни системи и енергосъоръжения и тяхната техническа безопасност.
Да познава съоръженията в сектора, в който работят по-големите консуматори и тези с непрекъсваем процес, правилниците по техническа безопасност на подстанции и мрежи и ведомствените инструкции, свързани с правилната експлоатация на електросъоръженията и периодите за извършване на ремонтите на енергийните мрежи и енергооборудването. 

Компютърна грамотност:
Работа с програмни продукти, свързани със системите за управление на енергийни системи и енергосъоръженията
Владеене на чужди езици;
Ползване на английски език.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Инициативност, комуникативност, оперативност, съобразителност, способност за работа самостоятелно и в екип

Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка;
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства;
За длъжността се предвижда работно облекло и лични предпазни средства, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред.

Битови придобивки и привилегии.
Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
Система за работната заплата
За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: .........................................
                     (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-09