Длъжностна характеристика на длъжността Главен касиер

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Главен касиер.✅Главен касиер.⚡️НКПД 26315030.✔️Характеристика на длъжността Главен касиер.⚡️26315030 Главен касиер.✔️Длъжностна характеристика касиер търговски обект.✅Носи отговорност за опазване на паричните средства и своевременно отчитане на инкасираните суми.✔️Носи отговорност за съхраняване на работната документация.⚠️Отговаря за спазването на процедурите и указанията, дадени от Финансовия мениджър.✅Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.⚡️Изпълнява всички други задачи, възложени му от Финансовия мениджър.⚠️Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.✅Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.⚡️Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.⚠️Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.

Длъжностна характеристика на длъжността Главен касиер
Структурно звено
Структурна единица - Финансова дирекция
Териториално звено (посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашето предприятие - например гр. ........, гр. ............ и т. н.)
Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на:
(Посочвате длъжността, на която е пряко подчинен Главният касиер - например Финансов мениджър.)

Длъжността ръководи:
Административно Касиер
Методически Касиер

Място в структурата:
Финансов мениджър
ГЛАВЕН КАСИЕР
Касиер

Цел на длъжността:
1.Приема парични средства от продажби.
2.Инкасира и отчита инкасираните суми.
3.Следи за точното изготвяне на работната документация.
Основни взаимоотношения
Вътрешни:
1.Касиери.
2.Служители във Финансов отдел.
Външни:
1.Клиенти.
2.Банки.
3.Представители на данъчни служби и НАП, НОИ

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения и отговорности:
1.Носи отговорност за опазване на паричните средства и своевременно отчитане на инкасираните суми.
2.Носи отговорност за съхраняване на работната документация.
3.Отговаря за спазването на процедурите и указанията, дадени от Финансовия мениджър.
4.Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.
5.Изпълнява всички други задачи, възложени му от Финансовия мениджър.
6.Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
7.Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
8.Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
9.Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.

Права:
1.Има право на достъп до необходимата за изпълнение на дейността му информация.
2.Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
3.Да прави предложения за подобряване на дейността на касиерите в предприятието.
Специфични функции и задачи:
1.Ежедневно приема и осребрява приходни и разходни ордери от работници и служители на предприятието, граждани и фирми, като описва ордерите по хронологичен ред в касовата книга.
2.Ежедневно приема събраните парични средства, придружени с необходимите финансово-отчетни документи.
3.В края на всеки работен ден прави проверки на касиерите, с което контролира нулеви салда на касиерите за деня.
4.Прави предложения за подобряване на организацията в дейността на касиерите.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
•Средно образование.
•Висше образование се счита за предимство.
Професионален/управленски опит:
•Професионален опит - 3 години.
•Минимум 1 година професионален опит в областта на работа с парични средства.

Специални знания и умения:
1.Да познава добре Закона за счетоводството.
2.Умения за работа в екип.
3.Организационни умения.
4.Добра компютърна грамотност.
5.Умения за обслужване и работа с клиенти.
6.Комуникативни умения.
7.Умение за поемане на лична отговорност
Владеене на чужди езици:
(с оглед Вашите потребности посочвате дали е необходимо владеенето на някакъв чужд език и на какво ниво - например Владеене на английски език на работно ниво) 

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
1.Отговорност.
2.Честност.
3.Дисциплинираност.
4.Лоялност към работодателя.
5.Комуникативност.
6.Прецизност.
7.Оперативност.
8.Експедитивност.

Условия на труд и производствена среда:
има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (служебен мобилен телефон)
Специфични условия на труд:
Използване на работно и униформено облекло, съобразно действащото законодателство и правилника за вътрешния трудов ред.
Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа и допълнително заплащане, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано в системата за възнаграждения на работодателя.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: ....................................
                        (подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-09