Длъжностна характеристика на длъжността Главен счетоводител

Длъжностна характеристика на длъжността Главен счетоводител, Главен счетоводител, Заместник главен счетоводител, Главен счетоводител, държавен служител, 24116002 Главен счетоводител, 24116003 Заместник главен счетоводител

Длъжностна характеристика на длъжността Главен счетоводител
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието.
3. Подпомага ръководството на предприятието при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.
4. Предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност подчинените му служители
.
5. Предлага за награждаване и за налагане на дисциплинарни наказания на подчинените му служители.
6. Осъществява вътрешен финансов контрол.
7. Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието.
8. Оформя трудовите книжки на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.
9. Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
10. Съставя и подписва годишния финансово- счетоводен отчет.
11. Предоставя информация на главния юрисконсулт, необходима за сключването на сделки и при участието в съдебни производства.
12. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
13. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
14. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа главният счетоводител е подчинен на ръководителя на предприятието
.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства със
 счетоводители, касиер в отдела, както и с всички работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с ръководители, счетоводители и материално отговорни лица от други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа. Контактува и с представители на регулаторните институции, във връзка с работата си и с осъществявани от тях проверки.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред ръководителя на предприятието, писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Главният счетоводител носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства.
По безопасност на труда:
2. Главният счетоводител е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения главният счетоводител е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията, съставляващи търговска и фирмена тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- спазване на основните счетоводни принципи;
- съхраняване на счетоводната информация;
- качеството на извършената работа;
- правилното ползване на фискалното устройство и счетоводния софтуер.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на 
работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии
:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше счетоводно- икономическо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на......................език;
- компютърна грамотност и умения;
- умение за работа с фискално устройство и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, ръководни умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност, организираност, аналитично мислене, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Данъчно- осигурителен процесуален кодекс;
- Кодекс за социалното осигуряване;
- Закон за счетоводството;
- ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
- Закон за защита на личните данни;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Международните счетоводни стандарти;
- Наредба №25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител".
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21