Длъжностна характеристика на длъжността Главен счетоводител

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Главен счетоводител. ✔️Главен счетоводител. ✔️Заместник главен счетоводител. ✅Главен счетоводител, държавен служител. ✔️24116002 Главен счетоводител. ✅24116003 Заместник главен счетоводител. ⚡️24226012 Главен счетоводител, община/район. ✔️24227013 Главен счетоводител, бюджетен. ⚡️24227014 Главен счетоводител, държавен служител


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието.
3. Подпомага ръководството на предприятието при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.
4. Предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност подчинените му служители
.
5. Предлага за награждаване и за налагане на дисциплинарни наказания на подчинените му служители.
6. Осъществява вътрешен финансов контрол.
7. Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието.
8. Оформя трудовите книжки на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.
9. Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
10. Съставя и подписва годишния финансово- счетоводен отчет.
11. Предоставя информация на главния юрисконсулт, необходима за сключването на сделки и при участието в съдебни производства.
12. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
13. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
14. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа главният счетоводител е подчинен на ръководителя на предприятието
.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства със
 счетоводители, касиер в отдела, както и с всички работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с ръководители, счетоводители и материално отговорни лица от други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа. Контактува и с представители на регулаторните институции, във връзка с работата си и с осъществявани от тях проверки.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред ръководителя на предприятието, писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Главният счетоводител носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства.
По безопасност на труда:
2. Главният счетоводител е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения главният счетоводител е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията, съставляващи търговска и фирмена тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- спазване на основните счетоводни принципи;
- съхраняване на счетоводната информация;
- качеството на извършената работа;
- правилното ползване на фискалното устройство и счетоводния софтуер.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на 
работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии
:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше счетоводно- икономическо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на......................език;
- компютърна грамотност и умения;
- умение за работа с фискално устройство и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, ръководни умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност, организираност, аналитично мислене, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Данъчно- осигурителен процесуален кодекс;
- Кодекс за социалното осигуряване;
- Закон за счетоводството;
- ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
- Закон за защита на личните данни;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Международните счетоводни стандарти;
- Наредба №25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител".
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21