Длъжностна характеристика на длъжността Готвач

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Готвач.✅Длъжностна характеристика Готвач.✅Готвач.⚡️НКПД 51202001.✔️Длъжностна характеристика главен готвач.✔️Длъжностна характеристика помощник готвач.✔️Длъжностна характеристика готвач 51202001.✔️Длъжностна характеристика готвач топла кухня.✔️Длъжностна характеристика готвач заведение за бързо хранене.✔️Длъжностна характеристика помощник кухня заведение за бързо хранене.✅Длъжностна характеристика готвач студена кухня

Длъжностна характеристика на длъжността Готвач
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Участва във всички операции за приготвяне на кухненската продукция.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи за спазване на рецептурните изисквания, относно количество и качество на влаганите продукти.
3. Издава и приема ястията и продуктите, постъпващи в кухнята-майка, като оформя документи, относно приетото /издаденото количество.
4. Следи за спазване хигиената на суровините и правилното им съхранение.
5. Следи за правилната употреба на кухненските съдове.
6. Следи за спазване процеса на работа на кухненските машини и апарати.
7. След приключване на работа дезинфекцира работното си място с подходящи за целта препарати, като спазва стриктно указанията за работа с тях.
8. При нужда управлява транспортното средство за доставка на храни и продукти.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на главния готвач.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно закупуването и транспортирането на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението и главния готвач.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи............ на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при направени рекламации при приготвена от него кухненска продукция.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност и хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска до кухнята външни лица.
5. Следи за спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
6. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;
- спазване на рецептурите;
- количеството и качеството на вложените продукти;
- точното съставяне на отчетните документи за приета и предадена от него кухненска продукция.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при.........- сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания- престилка, панталон, обувки, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене / специалност "Кулинар"/
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: шофьорска книжка категория........................
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето
- Наредба №8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните;
- Наредба №15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматични продукти в храните;
- други нормативни актове относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-12-09