Длъжностна характеристика на длъжността Дезинсектор

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Дезинсектор. ⚡️Дезинсектор длъжностна характеристика на длъжността. ✔️Дезинсектор. ⚡️Длъжностна характеристика Дезинсектор.⚠️75446001.✔️НКПД 75446001.✔️Отговаря за качеството на извършените обработки.⚠️Следи за точното изпълнение на дневния си график.Следи за правилното прилагане на специализираните препарати – количество, разходна норма, карантинен период и антидот.⚡️Информира клиентите за мерките за безопасност при обработка.✔️Отговаря за попълването на приемо-предавателните протоколи на всеки обработван обект, съгласно нормативните изисквания.⚡️Подписва приемо-предавателните протоколи.⚠️Грижи се ежемесечно за профилактиката на използваната специализирана техника.✔️Отговаря за съответствието между съдържанието на придружаващите документи (протоколи, схеми) и етикетите на използваните препарати.⚡️Следи за разхищения и повреди на препарати, прибори и машини по време на работа и транспортиране.⚠️Информира незабавно управителя при невъзможност да изпълни обработка на обект.

Длъжностна характеристика на длъжността Дезинсектор
Описание на работата: извършва специализирани обработки по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обекти на работодателя
Задължения:
 • отговаря за качеството на извършените обработки;
 • следи за точното изпълнение на дневния си график;
 • следи за правилното прилагане на специализираните препарати - количество, разходна норма, карантинен период и антидот;
 • информира клиентите за мерките за безопасност при обработка;
 • отговаря за попълването на приемо-предавателните протоколи на всеки обработван обект, съгласно нормативните изисквания;
 • подписва приемо-предавателните протоколи;
 • грижи се ежемесечно за профилактиката на използваната специализирана техника;
 • отговаря за съответствието между съдържанието на придружаващите документи (протоколи, схеми) и етикетите на използваните препарати;
 • следи за разхищения и повреди на препарати, прибори и машини по време на работа и транспортиране;
 • информира незабавно управителя при невъзможност да изпълни обработка на обект;
 • да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
 • да се явява на периодични медицински прегледи;
 • да носи фирменото работно и униформено облекло;
 • да носи лични предпазни средства в съответствие с информационния лист за безопасност, придружаващ всеки специализиран препарат.
 • да поддържа чисто и в добър вид своето работно облекло и да носи отличителен знак.
Допълнителни задължения
Могат да бъдат възлагани допълнителни задължения от прекия ръководител или от ръководството на фирмата, свързани с работата.
Отговорности:
 • за качеството на извършваната работа;
 • материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
 • отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
 • отговорност за техническото състояние на повереното му МПС;
 • тговорност за спазване правилата за отчетност и правилата за противопожарна безопасност.
Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост (пряк ръководител) - управителя на фирмата;
във фирмата контактува с: колеги на неговата длъжност и управител;
контактува със служители на други фирми, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Отчетност: отчита се пред управителя на фирмата, а паричните средства - пред касиера и счетоводителя.
Права:
 • при изпълнение на задълженията има право да ползва служебен транспорт
 • право на работно и униформено облекло
 • право на лични предпазни средства
 • право на безплатно медицинско обслужване при явяване на задължителните периодични медицински прегледи
Документи, които работникът трябва да познава: 
 • Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред;
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания за ДД дейностите; други вътрешни актове.
Етични задължения:
 • да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на фирмата;
 • да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител;
 • да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, както и да пази доброто име на фирмата.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: средно образование
Квалификация: завършен специализиран курс в СРИОКОЗ
да не е осъждано за умишлено престъпление;
Личностни качества: умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: .......................................
                      (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-07