Длъжностна характеристика на длъжността Деловодител

Длъжностна характеристика на длъжността Деловодител, Длъжностна характеристика на деловодител в училище, Деловодител работа, Деловодител при чси, Деловодител архивар, Деловодител в мвр, Деловодител

Длъжностна характеристика на длъжността Деловодител
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и води документооборота в предприятието, като обработва и следи движението на входящата и изходящата кореспонденция и вътрешните преписки.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира и води документооборота в предприятието, като:
- приема и завежда входящата кореспонденция;
- разпределя и изпраща заведената входяща кореспонденция в структурните звена според нейното предназначение;
- оформя и завежда изходящата кореспонденция според адресатите.
3. Води регистрите за входяща и изходяща кореспонденция.Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи, съобразно вътрешните изисквания.
4. Следи за спазване сроковете за получаване и изпращане на входяща и изходяща документация и сроковете за вътрешен документооборот в предприятието.
5. Следи за спазване на режима за правилно съхранение на кореспонденцията и вътрешната документация.
6. Предоставя досъп до документацията на предприятието при спазване изискванията за сигурност и правилата за достъп.
7. Осъществява контрол за опазване на търговската и фирмената тайна при водене на кореспонденцията.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, ръководителите и служителите в отделните структурни звена.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с граждани, пощенските служби, с куриерски фирми и куриерите в тях, относно осъществяване на документооборота.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно)с......................... документи на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Отговаря за правилното водене на регистрите и картотеката за документооборота.
3. Носи отговорност при настъпили вреди от неточно или несвоевременно завеждане, разпределение и неспазване на срокове, относно вътрешния документооборот, входящата и изходяща кореспонденция и неправилното съхранение на картотекираните документи.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска неоторизирани служители до помещението, в което работи.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- опазване тайната на кореспонденцията / лична и служебна/.
- съхранението и ограничаване на достъпа до поверените му документи.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно .............................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за документооборот.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност към работодателя, прецизност, организираност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за държавния архивен фонд;
- Закон за защита на личните данни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)             (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-12-09