Длъжностна характеристика на длъжността Експерт, бизнес развитие

✅Длъжностна характеристика на длъжността Експерт, бизнес развитие.✔️Длъжностна характеристика Експерт, бизнес развитие.✅Експерт, бизнес развитие.✔️24216002.⚡️НКПД 24216002.⚠️Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми.✅Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури.⚡️Професии и длъжности.✔️Бизнес консултант.⚡️Консултант.

Длъжностна характеристика на длъжността Експерт, бизнес развитие
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1. В своята работа Експертът, бизнес развитие (експертът):
· Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
· Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
· Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара;
· Дава предложения пред изпълнителния директор за нови продукти/ услуги, съобразени с тези нужди;
· Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
· Прави предложения пред изпълнителния директор за стратегии към различни категории клиенти;
· Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
· Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
· Осъществява и поддържа контакти с партньорите на компанията;
· Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.
Ръководителят изпълнява своите трудови задължения в съответствие с действащите правилници и инструкции, регламентиращи търговията с дървесни продукти, с КТ и др.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Длъжността е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.
3. Получава задачи от изпълнителния директор.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Провежда регулярни срещи с изпълнителния директор за поставяне/разпределение на задачи и получаване на информация.
2. Контролира и подпомага изготвянето на оферти към клиентите.
3. Контролира и подпомага подготовката на договори за продажба на стоки.
4. Анализира предстоящи нужди на клиентите.
5. Следи за предстоящите изисквания, нужди и очаквания на клиентите.
6. Сезира своевременно изпълнителния за възникнали проблеми в дейността.
7. Експертът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
8. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
9. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
· качеството на извършената работа;
· спазване на трудовата дисциплина и безопасност на труда;
· правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника;
· бързината и точното изпълнение на поставените му задачи.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
1. Осемчасов работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
2. Има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (мобилен телефон).
3. Специфични условия на труд: няма.
4. Режим на труд и почивка: съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение, съгласно правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
· Средно образование
· Минимум 3 г. общ трудов стаж
· Опит в областта на бизнес развитието
· Умение за определяне на приоритети и вземане на решения;
· Познаване на пазара, на който работи фирмата.
· Организационни и управленски умения.
· Организаторски умения.
· Комуникативни умения.
· Способност да усвоява нови неща.
· Умение за работа в екип и динамична среда
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): стремеж към постигане на резултати, инициативност, прецизност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
· Кодекс на труда;
· Нормативни актове по безопасност на труда;
· Правилник за вътрешния трудов ред;
· Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-07