Длъжностна характеристика на длъжността Експерт маркетинг

✅Длъжностна характеристика на длъжността Експерт маркетинг. ⚡️Длъжностна характеристика Експерт маркетинг. ⚡️Експерт маркетинг. ⚡️24316002. ✔️НКПД 24316002.✅Длъжностна характеристика експерт реклама. ✔️Специалист маркетинг и продажби. ✔️Длъжностна характеристика на рекламен агент. ⚡️Рекламен специалист. ✅Длъжностна характеристика специалист продажби. ⚠️Длъжностна характеристика анализатор проучване на пазари. ✔️Специалист маркетинг и реклама. ⚡️Каква е работата на маркетинговия специалист.

Длъжностна характеристика на длъжността Експерт маркетинг
І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Извършва дейности по идентифициране потенциалните възможности за реклама и дистрибуция на продуктите на фирмата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Прави предложения и извършва подготовка на маркетингови кампании и рекламни материали.
3.Идентифицира подизпълнители по конкретни проекти, води преговори с тях.
4.Предлага оферти, договори и др. документи за ангажиране на доставчици за изпълнение на маркетингови и рекламни дейности.
5.Предлага идеи и разработва рекламни материали за печата и др. медии.
6.Изготвя справки, доклади, отчети и др.,свързани с ефективността на рекламата и рекламните канали.
7.Изготвя анализи на пазара на продуктите, влиянието на конкурентните фирми и ефективността на производството.
8.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1.Длъжността е на пряко подчинение на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.В процеса на работата взаимодейства с всички работници и служители в предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3.В процеса на работата осъществява връзка с рекламни, печатни и медийни фирми, относно осигуряване изпълнението на маркетинговите и рекламните стратегии на работодателя.
Как се получават и отчитат задачите:
4.Получава задачи от управителя на предприятието.
5.Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1.Носи отговорност за опазване на повереното му имущество- техника, инвентар.
2.Носи отговорност при лошо планиране и неправилно изпълнение на маркетинговите и рекламни кампании, при необосновано и нецелесъобразно разходване на поверения му рекламен бюджет.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5.При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6.При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- целесъобразно планиране, анализиране и отчитане разходването на поверения му рекламен бюджет;
- спазване на правилата за конкуренция.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2.Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3.Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4.Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6.Транспортно обслужване.
7.Отстъпки /ваучери за храна.
8..Ползване на фирмена почивна база.
9........................................

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1.Твърдо месечно възнаграждение и/или процент от реализирания оборот за определен период от време с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А)Вид и равнище на образованието: висше образование- степен бакалавър- специалност "Маркетинг"
Б)Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- познания по ..............................език на комуникативно ниво
- много добра компютърна грамотност с опит в работата със специализиран софтуер за изработване на рекламни материали.
Г)Поведенчески характеристики: добра комуникативност и способности за работа в екип и с клиенти.
2.Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, креативен, с аналитично мислене, ориентиран към резултатите, иновативен, лоялен към работодателя си.
3.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на конкуренцията;
- Закон за защита на потребителите;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други................................................................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-12-03