Длъжностна характеристика на длъжността Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи. ✅74132001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи. ⚠️Длъжностна характеристика 74112004. ⚠️Длъжностна характеристика 74112005. ⚠️Длъжностна характеристика електротехник строителен. ✔️Длъжностна характеристика на длъжността електротехник. ✔️Длъжностна характеристика монтажник електрически елементи

Длъжностна характеристика на длъжността Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Изгражда, технически поддържа, ремонтира и изпитва електропроводни линии и мрежи при спазване на технологичните правила.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разчита конструктивна и технологична документация и електрически схеми.
3. Извършва монтаж, техническа поддръжка и изпитване на кабелни и въздушни електропроводни линии и мрежи при спазване на проектите и технологичните правила.
4. Следи за техническата изправност на електропроводните линии и мрежи и определя необходимостта от ремонт.
5. Извършва техническо обслужване, поддръжка и ремонт на уредбите в подстанции и трансформаторни постове.
6. Извършва монтаж, техническа поддръжка и ремонт на токоизправителни станции.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с клиенти, останалите работници и служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи.......... на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на монтажните и ремонтните работи;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден ,при..........сменен режим на работа от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства. Получава противоотрови за работа при вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8.Застраховки "злополука и живот" .
9. .................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше инженерно образование - със специалност "Електротехника"/Средно специално с придобита квалификация "Електромонтьор".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността ;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за Енергетиката;
- Закон за Енергийната ефективност;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба №3 от 09.06.2004г за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                   Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                         (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-10-28