Длъжностна характеристика на длъжността Заместник директор отдел бизнес развитие

✅Длъжностна характеристика на длъжността Заместник директор отдел бизнес развитие.⚠️Длъжностна характеристика Заместник директор отдел бизнес развитие.✔️Заместник директор отдел бизнес развитие.⚡️Организира и участва в технически конференции в областта на индустрията, семинари и изложения.✔️Организира и провежда презентации за продуктите и услугите, които компанията предлага с оглед на тяхната продажба и/или популяризация.⚡️Прилага политиката на компанията, ориентирана към потребителите, утвърждавайки ценностите и стратегиите на компанията.⚠️Създава и поддържа архив от техническа и промоционална документация и материали и/или други документи, с които работи.✅Разгръща и заздравява взаимоотношения с клиенти, за които е отговорен.

Длъжностна характеристика на длъжността Заместник директор отдел бизнес развитие
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
1. Длъжността Заместник Директор Отдел Бизнес Развитие, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Продажби;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Управителя и/или друго опълномощено от Управителя лице;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Продажби и/или друго оторизирано от Управителя лице;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във от#mce_temp_url#дела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Организира и участва в технически конференции в областта на индустрията, семинари и изложения.
2. Организира и провежда презентации за продуктите и услугите, които компанията предлага с оглед на тяхната продажба и/или популяризация.
3. Прилага политиката на компанията, ориентирана към потребителите, утвърждавайки ценностите и стратегиите на компанията.
4. Създава и поддържа архив от техническа и промоционална документация и материали и/или други документи, с които работи;
5. Разгръща и заздравява взаимоотношения с клиенти, за които е отговорен;
6. Спомага активно за увеличаване пазарния дял на компанията в краткосрочен и дългосрочен план.
7. Планира и дава отчет на дейностите, за които е отговорен;
8. Формулира целеви планове и контролира тяхната реализация, според възложените му отговорности
9. Открива и описва възможности за проекти на Управителя ;
10. Дава и осъществява ефективни бизнес решения с цел увеличаване ефективността на работа
11. Развива стратегии и ръководи екипа по продажбите с цел максимизиране на резултатите и генериране на приходи;
12. Води търговски презентации пред клиенти;
13. Води търговски и технически срещи, съгласно възложените му отговорности;
14. Наблюдава пазарните възможности и действията на конкурентите, съгласно възложените му отговорности;
15. Участва в събития на клиентите;
16. Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
17. Контролира осъществяването на ключовите търговски стандарти и разработва концепции и търговски инструменти за увеличаване на продажбите и клиентите със съдействието на отдел Технически
18. Оказва съдействие на проекти и контролира удовлетворението на клиента
19. Усъвършенстване на нивото на знание за продуктите и развиване на техниките за продажби и водене на преговори.
20. Проследява прогреса на приходите и докладва резултатите от продажбите на управителния екип
21. Участва в разработването на програми за обучение на служителите. Помага на по-неопитните си колеги да повишат нивото си на квалификация
22. При необходимост да замества служители от отдела;
23. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
24. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
25. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
26. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
1. Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
2. Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
3. Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07