Длъжностна характеристика на длъжността Инженер оптични мрежи

✅Длъжностна характеристика на длъжността Инженер оптични мрежи.⚡️Длъжностна характеристика Инженер оптични мрежи.⚠️Инженер оптични мрежи.✅Инженер по телекомуникационни технологии.⚡️21516007.✔️НКПД 21516007.⚡️Инженер, телекомуникация.✔️Инженер, телекомуникация (телефон). 21536011.⚠️Инженер, ръководител екип/радио и телевизия.21536012.✅Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен.21536013.⚡️Експерт, телекомуникации и мрежи за данни. 21536014.

Длъжностна характеристика на длъжността Инженер оптични мрежи
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Инженер Оптични мрежи, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Мениджър отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Мениджър отдел ФИКСИРАНИ, ОПТИЧНИ И IP МРЕЖИ и Техническия Директор, и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Извършване на предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудване; Инсталиране и конфигуриране на софтуер;
2. Извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването;
3. Подпомагане на техническата дейност;
4. Техническа подръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти;
5. Участие в изготвяне на технически решения;
6. Участие в подгототовката на техническа документация във връзка тръжни процедури;
7. Планиране, подготовка и изпълнение на работата възложена по даден проект;
8. Техническа подръжка на оборудване;
9. Отстраняване на технически проблеми;
10. Организиране и провеждане обучения и семинари във връзка с оборудването;
11. Познаване на технологиите и продуктите в отдела;
12. Участва в подбора на персонал в отдела.
13. Участва в разработването на програми за обучение на служителите. Помага на новопостъпили служители в отдела да повишат нивото си на квалификация.
14. Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
15. При необходимост замества служители от отдела;
16. Да усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в отдела;
17. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
18. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
19. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
20. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07