Длъжностна характеристика на длъжността Инженер проектант

Длъжностна характеристика на длъжността Инженер проектант,Инженер, проектант,21426022,Характеристика на длъжността Инженер проектант,НКПД 21426022

Длъжностна характеристика на длъжността Инженер проектант
Цел на длъжността:
Да създава скици, технически и работни проекти на нови детайли и машини.
Основни взаимоотношения
В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки с работници и служители от другите отдели и звена.
Възникналите спорни въпроси се поставят пред Управителя;

Извън предприятието:
При изпълнение на задълженията си а осъществява контакти с патентни ведомства, изпитателни лаборатории
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Изготвя идейни проекти, скици и технически задания към проектантите..
2. Обезпечава работните задания с информация относно спазването на патентните права, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли
3. Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли.
4. Анализира техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на нови машини.
5. Ръководи изработката на техническата документация, съпътстваща новите изделия.
6. Работи по усъвършенстване на вече съществуващи машини и детайли с цел подобряване на техните характеристики.
7. Упражнява авторски надзор и информира началника на отдел „Проектиране" при забелязано нарушение на авторските права върху проекта и практическата му реализация.
8. Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа.

Отговорности:
Проектанта носи следните основни отговорности:
1. Отговаря с подписа си за качественото на разработваните от него машини и детайли.
2. Носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
3. Отговаря за спазване на нормативната уредба - правилното използване на патенти, изобретения, съответствие на новите машини и детайли с приложимите стандарти, изискванията за безопасни условия на труд и техническа безопасност.
4. Отговаря за техническото състояние на поверената му офис и друга техника и инвентар.
5. Носи отговорност за съхранението на получените от него документи, задания, проекти, изходни данни и др.
6. Отговаря за спазване правилата за противопожарна охрана, технически правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания.

Профил на длъжността
От инженер проектанта се изисква:
Познаване на нормативната уредба и документите:
1. Познаване на общите и специфичните изисквания относно общото проектиране и проектантската дейност.
2. Познаване на нормативната уредба, в това число:
- Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
- Кодекс на труда;
- Патентно законодателство
- Кодекс за професионалната етика на инженерите;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- правила и правилници за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност;
- други правилници и наредби, както и действащите спрямо него вътрешни актове на предприятието.

Професионална подготовка:
1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер
2. Да има професионален опит: най-малко 3 г. като проектант или конструктор.
3. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда, Да познава CAD/CAM системи за проектиране.
Личностни изисквания:
1. Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти.
2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.
3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност.
4. Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на работата проблеми.
5. Да повишава знанията и квалификацията си
.
6. Да е творческа личност със сериозна мотивация и стремеж към създаване на нови продукти.
Условия на труд и производствена среда:
- Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.
Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене /специалност "Барман"/.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на............................. език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)