Длъжностна характеристика на длъжността Инспектор, здраве и безопасност при работа

✅Длъжностна характеристика на длъжността Инспектор, здраве и безопасност при работа.⚡️32573002.✔️Инспектор, здраве и безопасност при работа.⚠️Длъжностна характеристика координатор ЗБУТ.✅Длъжностна характеристика инспектор.✔️Длъжностно лице по ЗБУТ.⚡️Експерт, здравословни и безопасни условия на работа.✅Длъжностна характеристика ръководител здравословни и безопасни условия на труд.⚠️НКПД 32573002.

Длъжностна характеристика на длъжността Инспектор, здраве и безопасност при работа
Структурно звено Дирекция „Производствено-техническа"
Структурна единица Отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда"
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Началник на отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда"

Задачите се получават и отчитат:
-месечно;
-седмично;
-ежедневно;
-текущо, в процеса на работа
.

Длъжността ръководи:
Административно - Методически - Дейността на ръководителите, работниците и служителите по осигуряване на безопасност и хигиена на труда в предприятието съобразно установените норми

Място в структурата:
Началник отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда"

Цел на длъжността:
Да организира и изпълнява работата по осигуряване на безопасност и хигиена на труда в предприятието съобразно установените норми

Основни взаимоотношения:
В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите и работниците от отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда", от другите отдели и служби, както и от всички производствени и административни звена.
Възникналите спорни въпроси се разрешават от началника на отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда".

Извън предприятието:
Поддържа връзки с производители и доставчици на контролно-измервателна апаратура за измерване и контрол на параметрите на работната среда
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1. Организира и провежда възложените му дейности по осигуряване на безопасност и хигиена на труда в предприятието в съответствие с установените норми.
2. Организира измервания на параметрите на работната среда и проверява техническото състояние на машините, съоръженията и технологиите и съответствието им с изискванията.
3. Участва в подготовката и изпълнението на проекти за изграждане на безопасни работни места и на системи за техническо осигуряване на безопасни условия на труда.
4. Прави заявки за доставка на необходимите резервни части, контролни и работни уреди и инструменти и следи за изразходването им съобразно предписанията.
5. Участва в разработката и след утвърждаването им, контролира изпълнението на вътрешните правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда.
6. Контролира работата на инсталираните системи и съоръжения за защита на здравето и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност.
7. Организира и участва в провеждането на встъпителни и периодични инструктажи по безопасност на труда в предприятието.
8 Анализира причините за нарушаване предписаните условия на труда и предлага мерки за отстраняването им.
9. Следи за правилното и целесъобразно използване на специалното работно облекло, както и на колективните и личните средства за защита от вредното въздействие на работната среда.
10. Предлага налагане на санкции спрямо нарушителите на правилата и изискванията за безопасност и хигиена на труда
11. Участва в приемането на ремонтирани от външни изпълнители съоръжения и апарати за осигуряване на безопасни условия на труда и подписва протоколите за тяхната експлоатационна годност.
12. Следи за изправността на предоставените му техника, контролно-измерителни уреди и инструменти.
13. Лично спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, носи изискващото се работно и специално облекло и лични предпазни средства.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от началника на отдел „Техническа безопасност и хигиена на труда".

Отговорности:
1. Отговаря за спазването на техническите и нормативните изисквания при функционирането на системите и апаратите за осигуряване на безопасност и хигиена на труда.
2. Носи отговорност за настъпили вреди от трудови злополуки и професионални заболявания поради нарушени изисквания за безопасна работа в предприятието.
3. Носи отговорност за целесъобразното и съобразно с нормите използване на контролно-измервателната апаратура, инструментите и материалите, във връзка с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труда.
4. Отговаря за своевременното спиране на всяка машина, съоръжение или инструмент, който създава опасност за живота и здравето.
5. Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените му задачи.

Профил на длъжността:
Инспекторът безопасност на труда на производствените процеси трябва добре да познава и да използва в работата си:
1. Нормативните актове и вътрешните правила във връзка с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труда.
2. Реда и изискванията за установяване и документиране на настъпили трудови злополуки и професионални заболявания.
3. Методите и формите за контрол и отчет на производствения травматизъм и общите заболявания.
4. Параметрите и качествата на използваните контролно-измервателни и работни уреди, инструменти и материали и на възможните им заместители.
5. Основните положения на Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите актове по прилагането им.

Професионални изисквания:
1. Да притежава образование - средно специално или висше техническо.
2. Да има професионален опит - над 3 години трудов стаж по специалността.
3. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office, умения за работа в Интернет среда.
4. Да познава възможностите и да умее да работи с използваните контролно-измервателни уреди и инструменти, както и с контролно-диагностичния софтуер.

Личностни изисквания:
1. Да проявява коректност в отношенията, да умее да изгражда екип и да не допуска конфликти на лична основа.
2. Да притежава висока лична дисциплина, организираност и отговорност в работата.
3. Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от възникване на пожар и/или производствени аварии.

Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд:

При работа в условията на вредности и опасности е задължително използването на предписаните специално облекло и лични предпазни средства.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативните изисквания и условията по колективния трудов договор.
Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
За длъжността се прилага система за заплащане на труда, съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ....................................
                     (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-24