Длъжностна характеристика на длъжността Козметик

Длъжностна характеристика на длъжността Козметик, Длъжностна характеристика Козметик, Козметик, НКПД 51422002, Длъжностна характеристика козметичка

Длъжностна характеристика на длъжността Козметик
I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Извършва козметични услуги на клиентите на ....................................
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Осъществява желаното козметично обслужване на клиентите на ................. с необходимото внимание, качество и прецизност.
3. Посреща и изпраща клиентите на салона.
4. Почиства и подрежда работното си място след всеки клиент.
5. Поддържа в изправност всички електрически уреди, с които работи - апарати за кола маска, за почистване на лице, антицелулитна апаратура и др.
6. Почиства, поддържа и дезинфекцира инструментите, с които работи - пинсети, масажори и др.
7. Изпира и изглажда постелъчния материал - кърпи, постелки и др., с които работи.
8. Прави заявка при изчерпване на необходимите козметични материали.
9. Информира ..................... за повреди на използваното работно оборудване.
10. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

II. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа козметикът е подчинен на ..........................................и на ръководството на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с .....................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с лицата, които му предоставят необходимите за изпълняваната работа материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ...........................................
5. Отчита извършените задачи пред ................. писмено (устно) с документи, на период от ............месеца/дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност при констатирани липси на поверени му във връзка с работата материали и консумативи, както и при констатирани липси от реализирания дневен оборот на салона.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване здравето и работоспособността на другите:
3. Служителят е длъжен да работи с изправни електроуреди и инструменти.
4. Служителят е длъжен преди началото на работния ден да проверява годността на използваните козметични препарати и да не допуска използването на такива с изтекъл срок на годност.
5. Служителят е длъжен да поддържа изрядна хигиена и да използва само предварително дезинфекцирани инструменти.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- създаване и поддържане добрия имидж на салона;
- спазване правилата за безопасност на труда и противопожарната безопасност;
- спазване на задължителните хигиенни и технологични изисквания за работа с козметични продукти и извършване на козметични манипулации;
- спазване на трудовата дисциплина.

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .............. до .............., с ½ час почивка за обяд във времето от............до............., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Служителят има право на работно облекло - престилка и лични предпазни средства - гумени или полиетиленови ръкавици за работа с химикали.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ваучери за храна.
8. .......................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение, с възможност за авансово и окончателно заплащане, при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя.
А) Вид и равнище на образованието: средно образование, специалност "Козметика".
Б) Трудов опит:
- минимум ............... г . стаж по специалността;
- минимум..................г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с клиенти, сръчност, прецизност, бързина на работния процес, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): изпълнителност, отговорност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник на вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ...................       Утвърдил: ................................
                    (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ........................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..................................
                                                              (подпис на работника или служителя)
2017-12-09