Длъжностна характеристика на длъжността Козметик

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Козметик.⚠️Длъжностна характеристика Козметик.⚡️Козметик.⚡️НКПД 51422002.✔️Длъжностна характеристика маникюрист.✔️Длъжностна характеристика масажист.⚠️Длъжностна характеристика рехабилитатор.✔️Длъжностна характеристика кинезитерапевт.✔️Длъжностна характеристика фризьор. ✔️Длъжностни характеристики


I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Извършва козметични услуги на клиентите на ....................................
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Осъществява желаното козметично обслужване на клиентите на ................. с необходимото внимание, качество и прецизност.
3. Посреща и изпраща клиентите на салона.
4. Почиства и подрежда работното си място след всеки клиент.
5. Поддържа в изправност всички електрически уреди, с които работи - апарати за кола маска, за почистване на лице, антицелулитна апаратура и др.
6. Почиства, поддържа и дезинфекцира инструментите, с които работи - пинсети, масажори и др.
7. Изпира и изглажда постелъчния материал - кърпи, постелки и др., с които работи.
8. Прави заявка при изчерпване на необходимите козметични материали.
9. Информира ..................... за повреди на използваното работно оборудване.
10. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

II. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа козметикът е подчинен на ..........................................и на ръководството на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с .....................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с лицата, които му предоставят необходимите за изпълняваната работа материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ...........................................
5. Отчита извършените задачи пред ................. писмено (устно) с документи, на период от ............месеца/дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност при констатирани липси на поверени му във връзка с работата материали и консумативи, както и при констатирани липси от реализирания дневен оборот на салона.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване здравето и работоспособността на другите:
3. Служителят е длъжен да работи с изправни електроуреди и инструменти.
4. Служителят е длъжен преди началото на работния ден да проверява годността на използваните козметични препарати и да не допуска използването на такива с изтекъл срок на годност.
5. Служителят е длъжен да поддържа изрядна хигиена и да използва само предварително дезинфекцирани инструменти.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- създаване и поддържане добрия имидж на салона;
- спазване правилата за безопасност на труда и противопожарната безопасност;
- спазване на задължителните хигиенни и технологични изисквания за работа с козметични продукти и извършване на козметични манипулации;
- спазване на трудовата дисциплина.

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .............. до .............., с ½ час почивка за обяд във времето от............до............., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Служителят има право на работно облекло - престилка и лични предпазни средства - гумени или полиетиленови ръкавици за работа с химикали.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ваучери за храна.
8. .......................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение, с възможност за авансово и окончателно заплащане, при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя.
А) Вид и равнище на образованието: средно образование, специалност "Козметика".
Б) Трудов опит:
- минимум ............... г . стаж по специалността;
- минимум..................г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с клиенти, сръчност, прецизност, бързина на работния процес, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): изпълнителност, отговорност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник на вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ...................       Утвърдил: ................................
                    (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ........................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..................................
                                                              (подпис на работника или служителя)
2017-12-09