Длъжностна характеристика на длъжността Компютърен оператор

Длъжностна характеристика на длъжността Компютърен оператор, Оператор на компютър, 35113002 Компютърен оператор, 41321001 Оператор въвеждане на данни

Длъжностна характеристика на длъжността Компютърен оператор
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Операторът на компютър въвежда данните и прави справки- извлечения от базата данни на компютърната система.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Въвежда данните в базата данни на компютърната система.
3. Прави справки - извлечения от базата данни при поискване от прекия си ръководител по определени показатели.
4. При необходимост извършва корекция на въведените данни, като информира за това прекия си ръководител.
5. Следи за правилната обработка от компютърната програма на въведените данни.
6. При неизправност на ползваната техника или при констатирана неправилна обработка на данните от компютърната програма незабавно уведомява прекия си ръководител.
7. Прави архив на въведените данни и съхранява архивните файлове по указания от работодателя начин.
8. Информира незабавно прекия си ръководител за всеки опит за нерегламентиран достъп на други лица до базата данни.
9. Предава получени по електронна поща съобщения и изпраща отговори при строго спазване на установените от работодателя правила.
10. Дава поръчки за доставка на магнитни носители и други консумативи, които са му необходими по указания ред от прекия ръководител.
11. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа операторът на компютър е подчинен на началника на отдела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с програмист и системен администратор.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия / доставчици и техници, поддържащи компютърната система / във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за разхищения на консумативи.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за работа с видеодисплеи.Той е длъжен по време на работа да ползва лични предпазни средства / очила/ и да се явява на периодични медицински прегледи за изследване на зрението.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- достоверността на въведените данни и своевременното им въвеждане.
- техническото състояние на поверената му техника / компютър, принтер, и други периферни устройства/
- нарушение на трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба№7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Ползва лични предпазни средства- очила.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .................... език;
- умение за работа със специализиран софтуер и обща компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, инициативност, дисциплинираност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-01