Длъжностна характеристика на длъжността Консултант (промотьор) продажби

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Консултант (промотьор) продажби.⚠️Длъжностна характеристика Консултант (промотьор) продажби.⚠️Консултант (промотьор) продажби.⚡️НКПД 33223005.✔️Длъжностна характеристика консултант по управление.✔️Длъжностна характеристика продавач интернет търговия.✔️Длъжностна характеристика търговски сътрудник.✅Длъжностна характеристика на продавач консултант 52232001.⚡️Длъжностна характеристика продавач павилион.⚡️Длъжностна характеристика магазинер склад.⚡️Длъжностна характеристика помощник магазин.✅Длъжностна характеристика касиер


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по информиране и обслужване на клиентите при избора им на продукти на фирмата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Обработва запитвания на клиентите.
3. Приема поръчки по телефона от клиенти
4. Обслужва клиенти на място, като ги ориентира в качествата и цените на предлаганите стоки.
5.Осъществява демонстрации на предлаганите продукти.
6. Осъществява комуникация с клиентите след продажбата във връзка с гаранционните условия на продуктите.
7. Изпълнява други конкретни задачи, свързани с работата му, в зависимост от желанията на клиентите и по конкретно задание от управителя на предприятието.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...............................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, ............................... и другите служители в него.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работа осъществява връзка с ............... фирми и ............. длъжности в тях, във връзка с осъществяваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при вреди ,настъпили от неспазване на задълженията за изпълнение на длъжността.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правила за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5.При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер , която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на предприятието.Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения , както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- навременното и учтиво обслужване на клиентите и за точно изпълнение на заявките;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4.Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и /или процент от стойността на продажбите за определен период от време ,с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно ............................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността.
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
-компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за презентации;
-езикови умения: да владее писмено и говоримо.......................... език/езици.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): търговски нюх, умение да убеждава, представителен, отговорен, честен, организиран, лоялен към работодателя ,прецизен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- други.................................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-12-09