Длъжностна характеристика на длъжността Консултант (промотьор) продажби

Консултант продажби (промотьор), Консултант (промотьор) продажби, Длъжностна характеристика консултант по управление, Длъжностна характеристика продавач интернет търговия

Длъжностна характеристика на длъжността Консултант (промотьор) продажби
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по информиране и обслужване на клиентите при избора им на продукти на фирмата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Обработва запитвания на клиентите.
3. Приема поръчки по телефона от клиенти
4. Обслужва клиенти на място, като ги ориентира в качествата и цените на предлаганите стоки.
5.Осъществява демонстрации на предлаганите продукти.
6. Осъществява комуникация с клиентите след продажбата във връзка с гаранционните условия на продуктите.
7. Изпълнява други конкретни задачи, свързани с работата му, в зависимост от желанията на клиентите и по конкретно задание от управителя на предприятието.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...............................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, ............................... и другите служители в него.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работа осъществява връзка с ............... фирми и ............. длъжности в тях, във връзка с осъществяваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при вреди ,настъпили от неспазване на задълженията за изпълнение на длъжността.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правила за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5.При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер , която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на предприятието.Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения , както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- навременното и учтиво обслужване на клиентите и за точно изпълнение на заявките;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4.Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и /или процент от стойността на продажбите за определен период от време ,с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно ............................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността.
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
-компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за презентации;
-езикови умения: да владее писмено и говоримо.......................... език/езици.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): търговски нюх, умение да убеждава, представителен, отговорен, честен, организиран, лоялен към работодателя ,прецизен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- други.................................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-12-09